Na viva pra meisa da nòza de la messa novela

Da Wikisource.
ladino

Jan Batista Ploner Na viva pra meisa da nòza de la messa novela Intestazione 13 luglio 2015 25% Da definire

Na viva pra mëisa da nòza dela mëssa nevöla de Segnëur P. Capuziner Piere Damián Verginer da Bula.


I.
Na ciantia metëss-i gën òra
A unëur del Segnëur Premeziánt;
Ne sè pò, še vëgne da-in-òra,
Šën fèš-i na pròva d’ intánt.


II.
Per vo, Segnëur Pater Verginer,
Per vo vèl sta pue’ de cianzón,
Šën che sëis deventà capuziner,
Vo, nòš pitl mut da Anción.


III.
Ve diše mè-drë doi paròles,
Ma drët ala bòna y böl brèt;
Savëis pu ch’ è fa pitla scòles,
Y chëles mò massa da frèt.


IV.
Audíde šën cie che ve diše,
Y cie che è ’ncuei usservà;
Mè-drë che vòš cuer se-la riše,
Pò sons ’nce ie cuntentà.


V.
Ciauzéi n’ ëis-a drë’ ala mòda,
Pò ğëis mò deschëuz ’ncantëur;
Che še ruvessais te vèl bròda?
Pò fosse-l ‘n föter bur lëur.

VI.
Dela bèrba ne diš-i mè nía,
Che bèrbes à-i bën ’ce tlo ’ntëur;
Ugnún uel valëi cula sia,
Y mašima i ğëuni can che la flëur.


VII.
Y ‘l guant, che ëis vo, Segnëur Piere,
Nen ie-pa ’n guan’ da segnëur;
Je cële ’ntëur-òra y chiere,
Y vëighe, che duč n-à ’n miëur.


VIII.
A vöster ’ncuei na tèl fösta,
Pudais bën ‘mpò ’n tò ’n miëur.
Minais-a ch’ uníss’ la tampösta?
Pu pò fais pu sot-al celëur.


IX.
Y tlo sëis pu ënche a sosta,
Y duč à pu ’l guan’ da san-dí;
Vòš böl sè-i bën je cie che ’l costa:
Na pröša š’ che chël da ugne dí.


X.
Del guant ne ’ndašëise vo nia,
Mè ’n böl padernòster y ’l brevier;
’L röst dašessaise dut via,
Magari per ’n criegl de pier.


XI.
Doi còsses ie vòsta legrëza:
’N gran padernòster y ’l brevier;
Y chësta ie vòsta richëza:
Ma ’mpò sëis plu ric che ’n banchier.


XII.
Vo sëis šën segúr dela salvëza,
Y sëis vöramënter cuntënt;
Gudëis ugne vöra belëza
A vöster te ’n tèl böl cunvënt.


XIII.
O bon Padre Piere, periëde
Per duč vòš amíč y parënč,
Ch’ i ruve ’n dí de-beriëde
A vöster beač y cuntënč.


XIV.
Y vo, che sëis tlo a sta nòza,
Gudë-v’la ugnún da crestián!
Drusëde šën duč vòsta bòza:
Na viva a Segnëur Piere Damián!