Per la Mássa Novella del Reverendo Signur Giovanni Pescosta

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
ladino

Cyprian Pescosta Per la Mássa Novella del Reverendo Signur Giovanni Pescosta Intestazione 12 marzo 2016 50% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

Per la Mássa Novella del Reverendo Signur Giovanni Pescosta da Corvara i 5. d' Agost 1879.

L' arpa oréssi incö de Davide,
E söcche al de bi salmi tgiantè,
Spo disessi da brao: de ma gnide,
Gnide devotg chilò a scoltè;
Söcche Dante tgiantè oressi in leinga ladina
De na Mássa novella la Commedia divina.

Ah incö na otta, mia saint, caós,
Da sura col maladátt orung's pa tgi nos
Cong bona reŝung s' la fa varái,
A dütg Ladings il faŝungse a savái,
Che ung incö na Mássa novella.
Oh tgi grang festa solenne e bella!

Heu cotagn che vagn ŝagn adarlerc!
E belle ingsára n' el gnü tantg ad alberc;
Da prè dai corf, da Störes, da Incisa,
Da ŝou de Cherz, Plangfistì e da Frara
Vagni ŝö dalles munts dütg avisa
E s' abina soi plangs da Corvara

Deméz incö colles altgies e vatgies,
Alles vade da lunts a pastüra!
Che plaz de dlisia sie incö zanza matgies,
Bell e nátt söcch' la dlisia a dertüra!
Che te grang festes tignungs nos da Corvara
Sö dang calonia, e chilò dall' ost Rottonara.

Ng plö bell post ne tgiatteng pa iniò
Per na Mássa novella, call disi pa tg' iö.
Corvara e Calfosc anter crodes e munts
Pè ng tempio fatt: bell vart elle l' funz,
Scürs de bosc i paráis, pilastri ell' les crodes,
Romanisch e gothisch e song düttes les modes;

Sossungr e Boà e i pits de Tgiampái,
Tgiarède ma dart, ne n' elle pa váj?
Ch' ai porta l' tátt del grang tempio de Díe
Per la Mássa novella che ʼng próo son ha da dì.
Les stálles, la lüna, se l' táimp ne se müda,
E sorádl è les lampedes che mai se destüda.

Dang calonia elle fatt' sö ʼng bell grang altè,
E ía de do l' coro per sonè e tgiantè;
Sott' al ciel da düs stangies da na pert ell l' pergo;
Amez ältè l' Santissimo, per tgiangè l Tantum ergo;
Ng' grang palco fornì de cuttres e archi
Solla moda del táimp d' i santg Patriarchi;

Se Patriarca Giacobbe incö tgiaress prò,
"Oh veramáintr, dis̄essl tgiamò,
Chilò elle la porta del Ciel, la tgiasa de Die"
E ongsessa cong ölle la pöra d' altè.
De ma gnide dütg cantg, da Suramunt e Ladings,
Gherdánnes, Todáss, passede i confings,

Che na Massa novella è solennité rara
Sura coll maladatt, chilò te Corvara.
Sior Oŝöp Pescosta del nonantadui e set ciant
Ha ditt la prüma chilò al recorde de saint,
E carantenü agn' despò neng n' el stè plö degüna;
Sung iö stè l' prüm ch' ha abü la fortüna.

Dell' ottciant carant' ung sol medesimo post,
E da fa ʼng pü de festa chilò sö dall' ost.
Del sessante trái despò un attra plö bella,
De Sior Pire Mersa la Mássa novella,
E la bella da incö per grazia de Die,
Ne tgiatti paroles per la descrì. –

Alla prüm' alba, al sonè l' Aimaria
Al fova ung spavaint cò ch' i crapp rendenía!
Degüng plö ne dorm, dütg salta impè
E tgiara song vidr, s' all' è bágn ʼng bell dö
E prája, atsò che na te bella festa
Signur Iddie ne lasse gnì la tampesta;

E l' nío seng sampa, e sorádl a füc
Indorája les pizzes de nos bell pitse lüc;
I Angeli e Santg sol bell Paraíss
Tgiara sö cong ligrazza song cast pitse paíss
Ang mássa incö pittè da ligrázza
Dant alla bontè e divina grannázza.

Oh all' è ora sagn de si a scomentsè, -
L' cör nes mátt mang a nos dütg a tremè.
Belle vagn ŝö pr' i cói e ca per i plangs,
Colla gherlanda les prosses mittangs,
E i mittungs da Schitzer colla bella bandira
Ai pè de soldà col stlopp üna schira.

Bágn dart elle ingsö, ne n' è nia de fallè,
Intgie Sior Primiziant l' stlopp ha portè;
Per Iddio, l' Imparadù e la patria, mittungs,
Chilò dlungia i confings sungse nos quasi i prüms,
S' all' è de bosagn, ch' l' Imparadù nes tlama,
A destodè dles veres la burta flamma;

E sung stà tang bravi, che zanza na plaja
Ungse bell plö gonnot meritè la medaja. –
Dagnora plö bell, e proi e stodantg,
Plagns de stüdio e damatg valantg,
Vagn adarlerc fornís de gherlandes
Per tgianté düt lʼ dö süs tgianties stupáindes.

Per la Mássa novella in onur de Díe.
Te belles tgianties ne n' ungs mai aldì, -
Stloppetede, sonede! allʼ é ora mia saint!
Da Pescosta chi da nozza vagn belle innant.
Sundi china sö all' ancona incuntra
A Peatr Paol e süa vedla tang ligra e muntra!

Berbess e mádes,ʼng grüm de visings;
Totgʼ e comperess, paraintg e cosings
Vistís da festa vignung a süa moda
Se tagn l' Primiziant a mez a na roda;
Al va da süa tgiasa alla tgiassa de Díe,
Per fedel lʼ servi süa vita ch' al vì.

E per cast valle song dlisia l' grang dö a scomentsè,
Per süa prüma Massa a se preparè.
Cattr mittung cong cotta e gonella
L' incensara porti e la navicella;
L' signur ceremoníer fess chilo da patrung
E tagn in regola la sacra fonziung;

ʼNg grüm de proi ing cotta e talares;
Cong tgialzà bì loŝantg dalles stlares;
E cal che perdica, ah tgi bella stola!
Per annonciè cong garbo la divina parola;
Dui Leviti e l' mantel, oh tgi bell guant!
E ing paramainta l' Signor Primiziant;

E chi tráj proi che l' serf song altè,
Alla parüda oressi quas' indeviné,
Ai è pa parántg de Sior Primiziant,
I oress matte páinc, ma fasungs' sagn innant!
Ai sona la tgiampanella de sacr'stia,
E i servi de Dio pája sagn ía.

Ŝágn mattádes da pert, e grang devoziung!
"Pange lingua", e spo na bella grang percessiung
Sonang e tgiantang fing sö dang calonia,
Per tignì illò la grang ceremonia.
"Veni Creator Spiritus"
Intonája l' Celebrant cong magnifica uss;

E la Mássa scomántsa, alla Gloria ch' ai tgianta
I prói dütg cantg ing bell' orden se sáinta.
Al Vangele les crodes dal stloppetè rendennáss,
Ch' ang alda ia Fassa, Gherdána e fora ingsom i Todáss,
Ma la pùra nosta grang vödla tgiampana
Sona incö da sfollada söcche na fanna.

"Komm heiliger Geist" – oh ŝagn el la perdica;
Incö necráji che valgügn tgiatte na stricca;
Al se vega, al se möj, ang l' alda da lunts
Al scommöi, al tocca, al taja, al punts
Te dütg i cörs che devotg ascotája
La parola de Díe, che i cörs smorselaja.

Ŝáng tgianti l' Credo. La fede cristiana
Chiló ella viva, e no la lottrana;
L' plö grang tesoro de nos püri Ladings
E de dütt l' Tirol infing ai confings;
All' Incarnato verbo dütg cráj e l' adora,
Sung pronti per ál a de l' sanc a vign' ora.

All' Offertorio, all' offrì l' pang e boánda
I porta la uma al primiziant la gherlanda
Da nozza; l' significat intenungse saorì:
Gigli, röses e spines fing ch' la vita ha finì.
Oh conservéd' la gherlanda, Signur Primiziant,
Fing che Iddie al grang cunt Ves cárda pa inant!

Sang elle l' momaint d' la Consacraziung,
L' plö sant della grang tremenda fonziung;
Nos dütg per terra cong grang dolor
Se battungse col pügn trei ottes al cör:
"Tgier e sanc dell' Agnello divin,
Ves adorung coi Angeli in Ciel zanza fing."

Sagn level sö e se fess bell inant
L' pere e la uma de Sior Primiziant,
Cong grang devoziung vagni ung alla ótta
Dütta süa saint, l' tot e la tota
E berbess e mádes n tagn de paráintg,
Ai pitta e tráma ma impò der containtg,

Ai vagn a recever fora d' la mang
Del Primiziante dei Angeli l' pang
Ai sáint vignung da Paraís na billaíta
A recever la capárra dell' eterna süa vita.
Sagn sungse alla fing della santa fonziung,
"Ite Missaest" e la Benedessiung,

"Te Deum laudamus e l' Tantumergo,
E la Benedessiung sura dütg sö dal pergo;
E söcche imprüma ing grang percessiung
Porteng del Ciel e d' la Terra l' patrung
Sö ing Dlisia e l' matt in te Tabernacol,
E ingsö elle finì l' divino Spettacol.

Ŝagn sungse chilo pro maranna da nozza;
Tollunde t' la mang l' gott o la bozza,
Ne n' è nia möle: tráj ottes Evviva!
A Sior Primiziant, e a dütg Evviva!
Sagn attr ne savessi pa plö da ves dì;
Perdonede s' i ves ha massa dì trattignì.