Pinsiers sön Piz de Boá

Da Wikisource.
ladino

Jan Batista Alton Pinsiers sön Piz de Boá Intestazione 14 marzo 2016 50% Da definire

Pensirz sůn Piz dĕ Boá.

Òs soperbons inscíquʼ paons,
Lascèdʼ quël bůr pichè bèl snèl!
Credèmʼ, nĕ sès quĕ půri ormons,
Magári quʼ ès val pů dʼ cervèl.

Quiló gnidʼ sů, incërc charèdʼ,
E iʼ sa segů, quĕ ves plaquès
Scèquʼ lʼ amaré fége dan dal mèdʼ;
Gnidĕ e fagèdʼ chi quĕ mesès!

Òs avarons e sbordonons,
Ůš groš lascèdĕ, oš or e argënt
Scognů tĕ cases e bordons,
Lascèdĕ oš gru̥m bëgn quʼ liciorë́nt!

Quiló gnidʼ sů sůn queš bèl col
E la riquëza comtemplèdʼ
Dĕ noš signor; despó sĕ pol
Chamó, quʼ lascès oš viz, credèdʼ!

Ed òs machá dĕ rī pensirz,
Dĕ rīs azions, dĕ bůr pichà,
Plů stlètʼ chamó quĕ tirz,
Òs důtʼ del plů bůr mal tachá:

Quiló gnidʼ sů sůn queš bèl piz,
Injonedlá la santitè
Quĕ Dī desmòstra tʼ vigni piz
Amèdĕ e no quël bůr pichè!

Òs invidiůš dĕ vigni bëgn
Tůt fora quël quĕ toca ad os,
Oš mormoré dà dër rī sëgn,
Dal blòt stlafé ciafès la tos:

Quiló gnidʼ sů pro lʼ armonia,
Charèdʼ quĕ důt sĕ vëgne tan bèl,
Ignó dĕ mal nĕ vèghen nia,
Dĕ důtʼ òs cantʼ miů è vigni ocèl.

Mangions e důtʼ òs contentons,
Dʼ oš vënter sòl bonʼ servidůs,
Inche òs dĕ porcaria boions
Scèque èsses groš da imparadůs,

Quiló gnidʼ sů, la modʼ razion
Podès odëi pro i pici ocī,
Pro i bī chamůrce tĕ quël valon,
Pro důtʼ quī ciůf sençirz e bī.

Òs desenůš ed os zanůš,
Na moscia è bona de s fa matʼ,
Inche vigni níora sůn Polůge,
Dodès pa pů dĕ quī bůr atʼ!

Quiló gnidʼ sů, la charitè,
Lʼ amor insë́gna chèz quʼ odès,
Důt cant perdica santitè,
Metèdĕ a vérda plů quʼ podès!

E òs fradons, del laůr nemiš,
Nemiš del bëgn, del sant, del dërt:
Dĕ gran fraidu̥m soltan amiš,
Scebëgn quĕ sès tʼ oš tëmp plů vërt,

Quiló gnidʼ sů, lʼ ativitè
Natůra a důtʼ cotanʼ quĕ sès
Insë́gna; odèdĕ la maestè
Dĕ Dī tĕ chèz quʼ aldīs e odès!