Tëŋ luech fòa al temp de fiöra döscumandà 'l fumè tabàch

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
ladino

Ujep Antone Vian 1864 T Tëŋ luech fòa al temp de fiöra döscumandà 'l fumè tabàch Intestazione 28 aprile 2016 25% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

Tëŋ luech fòa al temp de fiöra döscumandà 'l fumè tabàch

Tëŋ luech fòa al temp de fiöra döscumandà 'l fumè tabàch. Uŋ Signour, chë non òva abbadà a chëst cumànd, o chë sël, òva dösmëntgià, s̄iva per chëlla stredes fumàŋ chë s̄iva su de vera nibles. Uŋ cumandadour 'l vëisa, và da us̄iŋ y diŝ: Ŝe ulëis tlò fumè tabàch, muessëis tò la pipa òra de botgia!