Tëŋ luech fòa al temp de fiöra döscumandà 'l fumè tabàch

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
ladino

Ujep Antone Vian 1864 Tëŋ luech fòa al temp de fiöra döscumandà 'l fumè tabàch Intestazione 28 aprile 2016 25% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

Tëŋ luech fòa al temp de fiöra döscumandà 'l fumè tabàch

Tëŋ luech fòa al temp de fiöra döscumandà 'l fumè tabàch. Uŋ Signour, chë non òva abbadà a chëst cumànd, o chë sël, òva dösmëntgià, s̄iva per chëlla stredes fumàŋ chë s̄iva su de vera nibles. Uŋ cumandadour 'l vëisa, và da us̄iŋ y diŝ: Ŝe ulëis tlò fumè tabàch, muessëis tò la pipa òra de botgia!