Bun dé berba Tone

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
ladino

Micurà de Rü Bun dé berba Tone Intestazione 15 marzo 2016 50% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

Buǹ dé bärba Tonne


B. O, buǹ dé bärba Tonne!
A. Buǹ dé, buǹ dé, Battista.
B. Cò vala, bärba Tonne?
A. Oh, nia mal, nia mal, ŝ' aǹ ha sanité.
B. O ŝé, ŝé, la sanité é meffo bëiǹ la plü bella cossa de le Mond ëlla.
A. Quëst diŝi pa inçh' jeu: olà ch' ëlla mançhia, mançhiel tüt.
B. Sëise stè a marçhié, n' él vëi, bärba Tonne?
A. Ŝé, Ŝé; jeu suǹ stè a marçhié da Sant Ŝimuǹ.
B. Ëise bëiǹ meffo comprè valq?
A. Oh, j' ha bëiǹ comprè, ch' j' ha comprè zacotaǹ de biesces, e 'na ria azòra, despò 'ǹ pü' de liǹ.
B. Le liǹ serà pa bel ël questa óta?
A. Bel, bel, mó ël é pa inçhie a pri[e]ŝ.
B. O, valq de bel é dagnor' a prisc ël.
A. Quël haste bëiǹ raĝiuǹ.
B. Çhi cunta'ǹ derest da nü?
A. O, aǹ cunta, ch' ël dess estr çhiéze verres.
B.Verres? tra ché?
A. Oh, aǹ diŝ tra i Türtg e i Rüssi.
B. Quanta, tra chi sie pa peu çhi ch' ël ó, ŝ' ëlles ne vëgn peu de ma nò inte neuŝ paÿŝ.
A. Nò, nò, quël minassi pa bëiǹ de nò quël. Die n' eǹ värde!
B. Ah ŝé che la verra n' é pa meffo nia de buǹ ëlla.
A. Per l' amur de Die, de buǹ sé! Valq de piéĝ ne seràl pa mìa. N' aldeste pa, che Signur Curat quaǹch' ël sëgna a le tëmp, prëÿa dagnòra, che le Signur Iddie nes travèrde da la peste, da la faǹ, e da la vèrra?
B. Da la peste e da la faǹ aldi bëiǹ, mó da la verra n' hai mai aldì nia jeu.
A. Ël diŝ peu: bello ó di vèrra por latiǹ?
B. Per latiǹ? Latiǹ ne sai pa meffo jeu; perçhi ch' jeu n' ha mai studié jeu.
A. Studié n' hai iǹçh' jeu ne, mò quëst tant capësci meffo inpò.
B. O, quaǹche jeu suǹ pa tant vedl che vos, bärba Tonne, capirai pa bëiǹ inçh' jeu de plü.
A. O mi buǹ grammaćh, quël ch' aǹ n' impara da ĵogn, ne sa'ǹ pa inçhié da vedli ne. Ŝe t' ós dunca savëi valq, quaǹche t'es vedl, mësseste mëtte maǹ a imparè infinaché t'es ĵon. Vé, che da vedl[i] n' impareǹ nia plü, vè.
B. Quël serà pa bëiǹ ël.
A. Sigü, ch' ël é.
B. O, ŝ' a revédr, bärba Tonne.