Ils Psalms d' ilg soinc prophet a reg David

Da Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
romancio

Johann Christoph Grass 1896 Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, I.djvu Ils Psalms d' ilg soinc prophet a reg David Intestazione 24 settembre 2015 25% Da definire

Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathie
Vol. I

[p. 117 modifica]Bears S. S. Officis ven ei faigg enten la S. Baselgia, tuts per laud ad honur de Diu, per in regiert dels misteris che N. S. I. Christus ha compleniu … ciau sin tearra.

İOHANN GRASS.

Ils Psalms d' ilg soinc prophet a reg David, Turig tras David Gessner. 1683.

Ilg II Psalm.

 
1 PArchei tont sa smateschan ils Pagouns
Sa rimnan cun tal rabj' a garmaschia,
Chei prendan po ils pievels uss' a mouns
Da vounameng far tala Malgistia
[p. 6] Ansembel curran fig ils regs d' la terra,
Lur Fursts a Principals s' han cussilgiau
D' esser rebels, antscheiver far la guerra
Ancunter Deus ad ilg sieu char unschieu.

2 Si si gin els rumpein a zund sfarkein
Ils lur ligioms culs quals els nus ligiassan,
Si Frin navend a lunsch da nus mattein
Ilg giuf cu' lg qual els nus schillgiog cargassan
Mo quel c' ha si en tschiel la sia stonza
D' lur matidonza ven sa riantar,
Ilg senger ilg qual ha tut la Pussonza
En lur intents ven quels fig sgammiar.

3 Allhur ven ell cun els ansemblameng
Aschi plidar en sia gronda gritta
[p. 7] Cun sieu rugelg ils ven el grondameng
A tumantar, tremblar ca ven lur vitta.
Schend, ô vus Regs, Chei ei la voss' altezja,
Jou hai mieu Reg mess ent ad ordinau
Sur Zion ilg mieu culmen d' la Soinchezja
Ilg hai jou mez prieu si a curunnau.

4 Iou sieu decret, (schi gi ilg Reg Ligieu)
Vi declarar, a faic chel ordinava,
Ilg senger gic acunter [sic]. mei ha gieu
[p. 8] Ti eis mieu Filg jeu tei oz generava
Da mei dumonde, scha chi vi jou render
Par hiert' ils pievels a pagouns bein zund,
Ilg tieu soinc raginavel ora stender
Troq' ils pli oradim cunfins dilg mund.

5 Tras tieu ferm guault ils vens a frust' a far
Cun un pal d' fier', als far ir en malhura.
Sc' un kruog da terra cochia guels smaccar.
Manidlameng schi metter guels sutsura.

____

Korrigirte Druckfehler des Originals: 4 g. soine; [p. 118 modifica]

  
Vus Regs cuntut seigias antalgianteivels
A vus derschaders vus lascheit mussar,
Mes mussaments schi buns a ruschaneivels
Parneit po si, ils leigias observar.

[p. 9] 6 Survit lgi Senger a lgi savundeit,
Vivind en sia temma tuttavia.
Da funds dilg cor en quel vus sa lagreit
Po cun tremblar vont la gistia sia.
Bitscheit quel filg, figend hanur adinna,
Chel buc sin vus sa vilig nechiameng,
A vus stuveigias tuts ir en ruinna
Pirir sin via puccadusameng.

7 Parchei tont bault ch' un buc vangis quittar
Ven sia gritt' ad arder zenz' ustonza.
O quont beaus ean lura da numnar
Quels c' han sin el schentau tut lur fidonza.
____
[p. 63] Ilg XVIII. Psalm.

1 FArtont ch' jou hai la vitta temporala,
Taner vi char cun amur cordiala,
Mieu schild, mieu chiern, mîs armas ad ustonza,
Mieu Dieus, lg agid sin quel ch' jou hai fidonza,
[p. 64] Tei Senger ch' eis mieu grip a mieu casti,
Mieu bien spindrader ca stas tirs a mi.
Cur jou ilg Senger laud a clom dacor,
Dils anamigs spindraus bault veng jou or.
Ligioms d' la mort mei zund anturn pilgianen,
Uals da Belial mei tumantannen.
Iou fova zund vitirs la fossa ngieus,
[p. 65] A bunameng d' ils latschs d' la mort vanschieus.

[p. 66] 2 En quel' anguscha Deus jou adurava,
Mieu grond basengs a lgi jou palantava,
El mia vusch si enten tschiel tadlà,
En sîs urelgias mieu garrir turnà.
Bein bault sin quei la terra sa tremblava
Ilg fundament dils culms sa muventava
Tremblar stuveva tut zunt fermameng
Parchei ca Deus vilaus fo grondameng.
Or dilg sieu nâs ma si un fim sgirscheivel
Un fieug ord' sia bucc' er ngit schnueivel.
Tont fo' l vilaus a vet quei faic si prieu
Ch' el sagittava giu zund bêr burnieu.

3 Ilg tschiel bassa' l a ngit giu cun furtinna,
Quou sut ses peis fò unna scuradinna,

[p. 119 modifica]

El ei noutirs silg Cherubim sgulaus
Sun alas dl' aura mirvilgius manaus
Grossas a scüras nevlas ilg curclannen
S' cünna camonna quellas ilg zuppannen,
Mo p' ilg grond clar ch' ei lur vont el vangieu
S' han quellas grossas nevlas sparalgieu.
Ei dett tampeast' zund clar ei camagiava,
Ilg Senger enten tschiel zund fig tunnava,
'Lg aultischem sia vusch figet tadlar,
Laschà tampeasta gross' alg tun curdar.

[p. 67] 4 Cun sês piliets ils mals el spatatschava,
Cun sieu cameg zund fig 'l ils tumantava,
Ilg fundament d' la terra fò avirt,
Ilg funs d' las auas er vangit scuvirt.
Mes anamigs cur ti Deus castigiavas,
Ancunter els cu' lg flad d' tieu nas sufflavas
Ti surangiu has or tieu moun rasau,
A m' has or d' l' aua saun a fresc manau.
Dilg anamig ca veva pli pussonza
Sc' jou, m' hal' gidau, a cumparchieu spindronza,
Mieu don a prigel vieu ha' l a mirau,
Cur 'lg ei stau temps ha Deus agid mi dau.

5 El m' ha gidau silg larg or d' la crusch mia,
Tras quei saver schau la charezja sia,
Tenor mia gistia Deus mi det
Suenter mes mouns schubers el randet.
Parchei ch' jou hai buc bandunau las vias
Dilg Senger, buc vivieu en malgistias
Iou hai vont oelgs tanieu ses truvaments,
Buc frieu navend cun flis ses mussaments.
Iou hai mess flis da far ilg dreg adinna,
Am' hai ratraig da nauschadat scadinna,
Cuntut tenor mia gisti' el det,
Suenter mes mouns schubers el randet.

[p. 68] 6 Ti vers ils buns ô Deus eis buntadeivel,
A vers ils gists eis gist ad amigeivel,
Ti eis sidreg a quel ch'ei er sidreg,
Eis sanastraus a quel ca fa maldreg.
Ils pauperets ti gidas bein adinna
Mo 'ls loschs garmadis mettas en ruinna,
Aschi ha Deus a mi lieu anvidar
La bealla lgisch ch' elg scür a mi dat clar.
Cun tei jou currer pos tras la battalgia,
Cun tei jou sailg or sura la miralgia.
Ilg faic da Deus ei schuber a perfeg
Ad ilg sieu plaid elg fieug pruvaus andreg.

[p. 120 modifica]

7 El ei un schild ad unna ferma schonza,
A tuts quels c' han mai enten el fidonza.
Chi ei pli Deus chilg Senger tutpussent
Chi ei schi ferm, sco quei nies Deus vivent.
Cun tapfradad ti Senger mei tschintavas,
A mia strada bein sagir lugavas,
Mes peis ha' l faic als peis d' camutsch sumlgionts,
Ch' jou possig ir p' ils culmens aults a gronds.
Mussau da vurriar ha' l mia bratscha,
Ca quell' un arc d' bruntz rut ha sco la glatscha.
Ti das a mi ilg schild da tieu salid,
A tieu moun dreg mi gid' a dat vartid.

8 La grazja tia ch' ei cureivla bunna
Ha tirs hanur alzau mia parsunna,
A nu ch' jou vom fas ti er larg par mei,
Ch' jou buc scarpitschig ent cun ilg mieu pei.
Als anamigs hai jou er dau suenter,
Turnai buc, troq' ch' jou vi sdartschau lur venter,
[p. 69] Ils hai pichiau, chels buc pudenn' star si,
Mo ean tras forza sut mes peis vangi.
Mei has vaschieu cun forza da cumbatter,
Ad has plagau quels mei ca levan batter.
Mei lais ti ver ilg dies dilg anamig
Quels c' han lieu mal hai jou sut mei radig.

9 Quels lur barginn', mo nin' ils liberava,
Clumann' tirs Deus, mo quels nagin gidava,
Sco pulvr' elg luft ils hai jou or rasau,
Sco lozz' en via quels sut tschapitschau.
Mei gidas or d' la razza sanastrada
Ca porta gritt', ad ei zund hassiada.
Mei dils Pagouns par chiau has cunaschieu
C' a mi surveschan lgieut ch' jou hai mai vieu.
Schi bault sco 'ls easters puei da mei udinnan
Cun glisnareng lur quels a mi survinnan
Er quels ca fonn' en lur castels serrai
Tumennan tont, sco' ls fussan spatatschai.

10 Ludaus seic Deus vivent mia farmezja,
Ilg Deus da mieu salid en grond' altezja,
Quei Deus c' a mi latirs la forz' ha dau
Ch' jou hai mes anamigs sut mei schentau.
C' ha mei spindrau da quels, mei c' hassiannen,
Alzau sur quels c' ancunter mei salzannen,
Ils quals sin mei pir levan ligiar
Da quei fauls hum has mei savieu spindrar.
Dentr' ils Pagouns ven uss' tei mia bucca
Ludar ils gis d' la mia vitta tutta

[p. 121 modifica]

Cun Psalms vi jou tei semper celebrar
Parquei ca ti tieu Reg has lieu gidar.
[p. 70] 11 Cun tieu bratsch has spindrau quel ord' l' anguscha
La tia gronda grazja chel gaud ussa
[p. 71] David tieu char unschieu numnadameng
Ad elg vangir sieu semper petnameng.
____
[p. 557] Ilg CXLVII. Psalm.

1 LUdeit ilg Senger d' la pussonza
[p. 559] Parmur d' sis ovras d' ampurtonza,
Ilg ei ün faic a Deus plascheivel
Ludar ilg Senger buntadeivel.
Ierusalem tras grazja sia
Ha 'l bigiau, duvrau gistia,
Si' hierta ca fò spatatschada
[p. 560] Vont ons, ei ussa turnantada.

2 Ils cors ruts el puschpei scampenta
La sanadat a quels turnenta,
Lur plagas velgias malcureivlas
Cun madaschinnas sanadeivlas.
Ha 'l ligiau sur, 'l ha cunaschienscha
D' ilg cuors d' las steilas, la sabjenscha
Sia manidlameng las d' umbra
A cun lur agien num las numna.

3 Gronds ei nies Deus, sia grondezja.
Ha da pussonza la berezja,
Nuncumpilgeivl' ei la sabjenscha,
Sia, pussonz' a cunaschienscha.
Vers quels ca vivan en bassezja
Vult el mussar sia charezja,
Mo quels ch' ean pleins da garmaschia
Firr' el navend d' la vista sia.

4 Sin l' harpfa cun recunaschienscha
Cantei, ludei sia sabjenscha
El regia tuttas creatiras
Surtrai ilg tschiel cun nevlas scüras.
Par far curdar giu plievja bera
La quala bongia tutt' la terra
Tras quei noss culmens bi flureschan,
Si 'ls quals bers frigs ad ervas cre-
schan.

5 [p. 561] Ils thiers sulvadis el spisenta,
Ad ilg nies muvel el viventa,
Ils giuvens corfs, garrir sch' els vengian
D' el lur vivond' er quels' survengian
'L ha buc daleg da la fermezja
D' ilg bi cavalg, d' sia spertezja,
La comba ferma a lingiera
Da quel ca curra Deus buc mira.

6 Mo mai da quel Deus sa dalechia
Ca ven en fuorma zund perfechia
Tumer sieu num, schentar la spronza
Sin la buntad si' a pussonza.
Ierusalem ti stonza sia
Laude tieu Deus, sia gistia
Er ti ô Zion ta ragorda
Da ludar la misericorja.

7 Las tias portas el parchira
Pussentameng, chi dat vantira.
Ils tes uffonts el benedescha
En lur intent 'l ils favorescha.
El dat la pasch partut la terra
Giu d' tieu antschies fa 'l ir la guerra
Cun duns custeivels el t' angrascha
A cu' lg pli bien furment ca nascha.

8 [p. 562] Sieu plaid a velgia ch' ei
secretta
El or da tschiel si 'lg mund tarmetta,
Sin terra zund aneg quel curra,
A chei ch' ilg Senger vult lavura.
El fa vangir la neif curdada
Sco plats da louna scartatschada,
Er la pruinna sin la terra
Sc' ei fuss semnau or tschendra bera.

[p. 122 modifica]


dra bera.
9 Ord' neifs a plievjas giu curdadas
Fa' l ngir las glatschas schalantadas,
Chi esser po da peal tont dira
Surfrir ca possig lur schaltira.
Mo sch' el mai ün sul plaid favella
[p. 563] Anechiameng schi lieua quella
A schel sufflar fa l' aura sia
Sto l' aua bault bault ir par via.

10 Sieu plaid a Iacob el tarmetta,
Ses urdens scrits cun sia detta
Ad Israël tras grazja sia
Ha 'l dau, ch' el vivig en gistia.
Cun ils Pagouns fa 'l buc aschia
Lils mussa buc la velgia sia, …
Ils ses statuts, si' ordinonza
Ludeit cuntut sia pussonza.
Ca drizeits or sieu scaffiment
Ludeit ilg Senger tutpussent.


[p. 563] Ilg CXLVIII. Psalm.


1 LUdeit nies Deus ansemblameng Ca stat ault si e' lg firmament, Vus creatiras si' lg tschiel ault [p. 564] Ca steits, ludeit ilg Senger bault. Vus oungels tuts, vus sîs armadas Lgi laud par dar bein pariadas Sulelg a lginna Deus ludeit Vus steilas tuttas quei figeit.

2 Vus tschiels ludeit ilg Senger ver, Vus d' aua pleinas nevlas er Glorifichieit quel tutpussent Ludeit ilg sieu num reverend. Cun ün sûl plaid d' la sia bucca Ha el scaffieu tut or d' nagutta Farmau aschi pussentameng Ca tut ven star perpetnameng.

3 [p. 565] L' ha cuors ad urden scrit avont Taner ch' ei vengian. Vus fartont Balenas, ad en l' aulta mar Tut quei ca stat dei Deus ludar. Vus fieug, tampeastas, neifs daneivlas Vus zuffels, plievias salideivlas

Ca drizeits or sieu scaffiment Ludeit ilg Senger tutpussent.

4 [p. 566] Muntongias aultas a vus crests Pumers da frigs, vus ceders, pescs, Vus thiers sulvadis, vus arments, Utschels d' ilg luft, a vus serpents, Vus Regs d' ilg mund, vus fursts da guerra, A vus guvernadurs d' la terra, Vus giuvens, giuvnas ad uffonts Vus hummens velgs, a vus dunouns.

5 Lgi num d' ilg Senger tuts dei laud [p. 567] Parchei ch' el stat alzau zund ault, La sia gronda majestad Sur terr' a tschiel a semper stat. Un chiern ch' ei zund fig salideivels Ha 'l drizau si a' ls ses fideivels Cuntut ludeit ilg Senger Dieu Vus ch' esses 'lg agien pievel sieu. </poem>