Rätoromanische chrestomathie III

Da Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
romancio

Caspar Decurtins 1902 Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, III.djvu Rätoromanische chrestomathie III Intestazione 23 gennaio 2016 25% Da definire

Rätoromanische chrestomathie II Rätoromanische chrestomathie IV
Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathie


[p. iii modifica]

Rätoromanische Chrestomathie.


Herausgegeben


von


Dr. C. Decurtins.


III. Band:


Surselvisch, Subselvisch.


Die Weisen der Volkslieder.


Erlangen.


Verlag von Fr. Junge.


1902.


Inhalt. 31
Inhalt.
Nr. Seite
1 Buna sera, biala . . . 1
2 Ina giuvna biala matta . . . 1
3 Cara biala, veglies po . . . 1
4 O cara, o biala . . . 2
5 Cara biala, gi a mi guess . . . 2
6 Dai jeu pia cun tristezia . . . 2
7 Nua eis carissima . . . 2
8 Vi bein a mia biala . . . 3
9 Jeu vai ina muronza . . . 3
10 Tgei fortuna ei la mia . . . 3
11 O ti, bi fitament . . . 3
12 Ei gliei stau a nus de car . . . 4
13 Jeu sai da mats, che van a mattauns . . . 4
14 Biala stiva e bien vin . . . 4
15 Ach, co mi fa mal il tgau . . . 5
16 Sche jeu savess de survegnir . . . 5
17 Ina ga er' ei ina matta . . . 5
18 Sch' jeu pertratg de maridar . . . 5
19 Sch' jeu pren da gronda casa . . . 6
20 Jeu less a Ti scultar . . . 6
21 Sch' ei dat mo ton de far . . . 6
22 Suna, suna giegia . . . 6
23 Ina de Duin . . . 7
24 O Ti car e prus fumegl . . . 7
25 Tgei luvraves Ti jer sera . . . 7
26 Il Gion Petschen dil tgau plat . . . 7
27 Stai si, o ti biala, . . . 8
28 Uss' eis ei uras ded ir' a dormir . . . 8
29 Ei er' ina gada treis er schi cars compogns . . . 8
30 Ei er' ina matta, che mava per aua . . . 8
31 Tgi ei cheu o che splunta . . . 9
32 O Ti Diu car! co quei mai va . . 9
33 O Ti miu Diu care . . . 10
34 Dunna, dunna, va a casa . . . 10
35 Sai buc nu' ir, sai buc nu' star . . . 10
36 O frari, o frari | ti miu ashi car frar . . . 11
37 La mia spuset' ei malmalsauna . . . 11
38 Ei er' ina biala matta . . . 11
39 Toschen ch' jeu er' in petschen affon . . . 11
40 Virola, virola! Ti ruha malsogna . . . 12
41 Stai si Gion Paul de Flem . . . 12
42 Salep e la formicla . . . 12
43 Il vin di a l' aua . . . 13
44 Tutt dei ver Cumpisium a plonscher cun rischun . . . 13
45 Semeglias per merveglias . . . 13
46 O, Vus mes Chars Grischunse . . . 14
47 Il temps ei neutier . . . 14