Sermoni subalpini

Da Wikisource.
XII secolo

Sermoni cristianesimo Sermoni subalpini Intestazione 9 agosto 2008 25% Da definire

I Sermo de decimis et primiciis

Decimas debetis et primicias dare Deo, id est sacerdotibus et pauperibus.
Quare autem invente sint primitie et decime, dicendum nobis est. Les desmes e les primicies li chrestien feel Deu devent doner a sainte Eglise e as preveires et pauperibus, e devez saver por quei e per quel auctoritè furent trovees. Tut premerement que Deus feist nule creature, si fist dez ordines d’angeles. Or aven que per orgoil si chai lo desen orden de cel. Or Deus en lo’ de l’angel si mist homen.

Tant fist lo mal angel per son engeig que el fei pecar homen e qu’ el refù gitez de paradis e de la gloria, dunt el era chait per superbia. Adunc Adam, lo nostre premer pare, per son pechà fo mes en aquest eisil. Or tota via li comandò Deus que el del so aan e del son lavor recognoises lo son criator, qui l’avea crià del limun de la terra. E d’aquì enanz comenzò a engenerer enfanz, e lo sevol comencè a creiser. Or Adam si of doi faint: l’un ot num Caim e l’autre Abel. Caim fo lavoraor de terra, e Abel so frare fo pastor de fees e d’autre bestie. Or Caim del so lavor ofria a Deu de les plus croe gerbes que el avea, e d’aqueles fasea son sacrifici a Deu. Or devez saver en quel guisa il sacrificaven a Deu. Jl avean fait un alter de terra, e si metean sore leigna asai, e sore la leigna metean lur des e lor offerendes e lor primicies, o fos de besties o fos de fruit. E si lo fous venea de cel e el ardea, adun saveien que Deus avea receù lor sacrifici, e si lo fos no venea, saveient que Deus no n’avea cura. Or Caim si era lare e bosare, e si ofria a Deu del plus croi lavor qu’ el avea, e Deus no n’avea cura per zo qu’ el era fel e bosare. So frare Abel prendea deil plus bels agnels et moltons que el avea, e si los ofria, e si en donava lo desme dreitement. Or dit l’Escritura: Respexit Deus ad Abel et ad munera eius, ad Caim vero et ad munera illius non respexit. Jratusque est Caim nimis. Si cum Deus li dist: Quare iratus es, et cur concidit facies tua? Nonne si bene egeris, recipies, si autem male, statim in foribus peccatum aderit? Set sub te erit appetitus eius, et tu dominaberis illius. Apres si li dist: Si recte offeras et non recte dividas, pecasti. Que est zo a dire? Si ben vols ofrir, dreitament deis partir: né retenir mia la meillor partia né offrir la plus croia; que si tu zo fas, felonia fas a tun escient. Un autre isemple trovem anquor en l’Escritura de le desme.

Quar zo cointe en un liber del Ver Testament, qui à num Genesis, de don Abraam lo patriarcha que, quant el se fo combatuz cum li cinque rei qui avean asalià la cità o’ Loth so frare estava, e el los ot vencuz, si donè desma e primicia e oferenda a don Melchisedech, qui era reis e prever de Dominidè. E qual ofrenda li ofrì? De pan e de vin. Et Iacob patriarcha fei eisament. Quant el en andava in Mesopotamia Syrie a Laban so barba, e el vit un’escala qui teneit l’un cò en cel, e vit los angel qui montavan e descendean, e zo vit en dormant; e quant el fo esveillà, si dist: Terribilis est locus iste, et ego nesciebam.

Apres si fist soa oratiun, e si dist: Si Dominus Deus meus fuerit in via ista qua ego ambulo, et custodierit me, decimas et hostias pacificas offeram in hoc loco. Or dit saint Ieronime que en aquel loc est ore lo temple, o’ Iacob vit l’escala. E lo papa e la Glesia de Roma si comandè in Calcedonensi concilio que la desma fos en quatre pars devisa: la premera partia fos de l’evesque e la seunda de l’egleisa, la tercia deil prever, la quarta deil pover. E en la veilla lei comandè Deus: Decimas de cunctis frugibus terre referes ad sacerdotem. Les primicies furent eisement trovees. Quar zo comandè Deus a Moysen: Omnia primogenita dabis sacerdoti et primicias frugum onmium, que gignuntur in terra. Or tuit aquil qui dreitement des ne donent a sainte Ecclesia e ail prever qui la servent, il avrant la malaitzun que Deus donè a Caim, qui ocist so frare. E quel malaitzun? Maledicta terra in opere tuo, que aperuit os suum et suscepit sanguinem fratris tui de manu tua. Malaeit seran e il e lor desmes e lor offerendes; car il las tolun e las emblen; e iran en la compaignia de Dathan e Abiron, qui se revelerent contra Moysen e Aaron, e per zo los sorbì la terre, et descenderunt in infernum viventes, e seran adesmai ob lo mal angel, qui chai de cel, zo est lo deables. E nos mees, si nos aviam sen né rason, o poiriam ben saver e veer. Nos gitem la semenza en terra.

Or me di: O est l’espì e lo gran? Qui dona lo vent e la ploia e ’l soleil? Poez lo vos doner? Mia fe, non. Qui cuidez vos qui fatza vostra semenza naiser e creiser? Vos creez ben que Deus o fai. Or perquè ne li donez dunc la soa razun e zo que el à ordenà? Or respont lo fol hom e dit: Si e’ veìa Dominidè, munt volunters la li dereia. Or te mostrerai Dominedè, que tu lo veras. Or me di: Creis tu zo que dit lo Vangeli? Oel ben. Zo dit nostre Seignor en l’Evangeli: Quod uni ex minimis meis dedistis, michi dedistis. Zo que vos donez al prever e al pover, a mei lo donez. Lo preve si est el lo’ e el setge de Deu, si cum Deus dit per lo Salmiste: Ego dixi, dij estis, et filij excelsi omnes. E el meesme Christ si dist: Qui vos recipit, me recipit, et qui vos spernit, me spernit. Or t’ai mostrà Dominedè, a cui tu deis doner la desma e la primicia. Or gart chascuns chrestian, qui vol eser amì de Deu, que el dun ben desma senz felonia, que el ne sea dampnà ob Caim, qui era bosar e malvas vers Deu, e que el poissa estre en la compaignia d’Abel, qui fo lo premers martyr, que Caim so frare ocist per envia, e que el sia en la compaignia deil boin angels, qui non ceciderunt, set steterunt et permanserunt in bono. Quod ipse prestare dignetur, qui vivit et regnat.

II Sermo in dominicis diebus

Dominus dicit in Evangelio: Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Seignor frere, nostre Sire dit en son Evangeli que bonaurai sun cil qui an misericordia; quar il la troveran plenerement.

Perquè dist nostre Seignor aquesta parola? Sapiai que pietà si est una de le vertuz qui munt est preciosa e acceptabel davant Deu. Quar cel hom qui pietà non à, non à Deus part en lui, quamvisdeu que el fatza altre ben, né li val neota ben quel el fatza, si pietà e misericordia non à. Autresì est cum de celui qui geta la polver al vent, que torna a nient, aisì est del chrestian qui non à pietà ni humilità.

Ail chaitì qui eschapent de preison e de peril de mar, grant mercì fai qui lor fait aia; quar en quest segle non à maior miseria né maior desaize cum el sofren. E si vos en direm un bon isemple, si vos lo volez oir, aisì cum saint Gregoris lo reconte.

Zo dit que a Nole, en una cità de Terra de Lavor, aveit un saint evesque qui avia num Paulinus.

Or ven una povra femena a lui qui avea un son fil en caitività en Africa en terra de Sarrazins. E si li dist: Ser, per amor Deu aia me a reemer un me fil qui est en caitività, ben à doi anni, e non ai de que lo possa reemer. E saint Paulin li respondè plorant: Bona femena, Deus lo sa que eu non ai né or né argent, mas si pren me meisme, e si me livre a cels qui an tun fil en preisun. La bona femena se met en via ab lo saint hom, si veneren al rei de la terra qui tenea lo ioven hom en chaitivetà. La femena ven davan lo rei ab lo bon hom e si li dist: Sire reis, rendez mei mun fil que vos avez en vostra preisun, e si tenez quest hom en ostage en so loc. Lo reis esgardà lo bon hom, e si li à dit qual hom el era, e qual mester el sa far. Lo saint hom li respunt: Sire reis, ge soi un hom pecaor, né sai nul autre mester se non que ort savrea ben garder.

Quant lo reis oì questa parola, se fo aler, si comandè que ’l ioven hom fos rendù a soa mar.

Lo saint evesque fo mes a garder l’ort, e el lo comencè ben apareiller e a eiserbeer e planter bones herbes. E si n’aportava sovent a la tabla, quant lo rei maniava, e si l’en avea gra, e plus l’en amava. Or aven que lo reis anè en una batailla, e un so gener somià que lo reis tenea una cavalea en sa man, e si li chaea de la man, e un altre lo prenea. Si cum el s’esveillà, e el coità al rei lo somi, e lo reis fo munt esmarrì, e si li soven del bon hom, e si dis: Meser, que fai lo bon hom que nos recevereme en ostatge en lo’ del fil de la bona femena? Dis so gener: El m’est vis qu’ el fo alta persona en sa terra. Respont lo reis: Faites l’ome venir! E qu’ el fos venù cum un fais d’erbes a son col, e lo reis l’apelò, e si lo fis seer river si. Lo reis l’esgardà, e si li à dit: Bon hom, car m’espones un somi que me gener à somià. Saint Paulin li respunt: Sire, volunters. Quest somi que vostre gener somià que vos teniez una cavalea en vostra man, zo est la poestè e lo regne que vos avez; mas venuz est lo terme que vos lo perdrez, e lo regne e la vita, e vos carrà la cavalea de la man per lo mal que avez fait e que vos faites. Or li à dit lo reis: Di me, bel par, qual hom tu fos en toa terra. Sire, dist lo bon hom, vos m’avez demandè fort chosa, mas enperò eu en dirai verità. E’ fui vesque d’una citè qui à num Nole. Si ven la bona femena que vos savez, si me livrà a vos per son fil en ostatge, or à des anz. Quant lo reis oì questa parola, si n’ot gran meraveilla de la pietà que quel saint hom of, e si li dist: Bel pare, perdona me lo mal e lo despeit que ge t’ai fait; quar eu no savea que tu fuses tal hom cum tu eres. E torne t’en a tun evesquè; que ge t’en envierai a grant honor, e si te darai cavalqueures e or e argent tant cum a ti plaisirà. A zo respunt lo saint hom: Meser, no m’à os or né argent, né vos quer autre dun, mas solament los caitis que vos avez en preisun de la mia parrochia. E ge los vos rent munt volunters, dist lo rei, mas si vos prei que vos orez per mei. Or pres sos chaitis, e si s’en tornè en son evesquè.

Or icì poen prendre isemple tuit bon chrestian qui Deu amun; car grant misericordia fo quela que of quest saint evesque; car el complì ben lo comandament de l’Evangeli qui dit: Maiorem karitatem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis. E nos, si autre no poem far, de zo que nos avem devem doner as chaitis e as besoignos, que nos poissam or aquella voz que nostre Seignor dit en l’Evangeli: Quod uni ex minimis meis fecistis, michi fecistis. Quod ipse prestare dignetur, qui vivit et regnat. Per omnia.

III Sermo de Adventu Domini

Fratres, hora est iam nos de sompno surgere. Freres, zo dit l’Apostol, ben est hora que nos levem de dormir. Aquest soig si est en tuit l’omes qui son en aquest sevol; car tuit li omen qui vivun sunt plen de coveitise e s’adorment en lor peccai. E enperò tut zo que il cobiten tut est trespasable; tut est transitorium et caducum.

Sicut Iohannes apostolus dicit: Et mundus transibit et concupiscentia eius. E lo Prophete dit deil ric homes: Dormierunt et nichil invenerunt omnes viri diviciarum. Zo sunt quil home qui sunt en quest sevol, qui dorment en la delectaciun de la carn, zo est en manger e en bever, et in luxuria, e en la cobetisia de l’aver del munt, o’ il se deleiten tant que il tenent los oilz serrai e se domenten la vita eternal.

Perquè se la domenteien? Per lo soig qui est dolz; car munt est dolza chosa la luxuria e la cobetisia de l’or e de l’argent, aisì cum est lo soig al soignolent. Or lo saint Apostol nos amonis que nos nos esveillem del deleit de la carn. E perquè? Car el dis apres: Nunc enim propior est nostra salus quam cum credidimus. Or est plus pres la nostra salù que quant nos creerem. Tant est la salù pres a cels qui s’esveillent per penitencia, cum ela est loig a cels qui no volun creire. Nox precessit, dies autem appropinquavit. Zo est: La noit andè enant, e lo iorn est aproismà.

Zo est a dire a cels qui s’esveillun per penitenza e per bones obres: La noit est trespasà, e lo iorn est aproismà. E per zo dit: Propior est nostra salus. Or est pres la nostra salù, domentre que nos sem en questa vita; car ela est verament noit. E perquè est apelaa noit? Per zo que la clartà se revunt, e l’oscurità ven, e tute cose se reposen e s’adorment. Atresì fan li omen carnail: endormì sunt e no senten la clartà ne la luor del iorn, zo est Deus. Or vos en dirai un isemple per li caitì pecaor qui no se volun esveiller del malvas soig. Zo dis en l’estoria de libro Regum de David: quant so fil Absalon lo traì, e el lo catzà de Ierusalem, e el passè lo flum Iordan ab sa maisnaa, si li ven encontra un ric hom qui aveit num Berzellai Galaadites, ab somers cariai de conduit e de vin, si ’l saluè, e si li dis: Sire reis, faites prendre quest present que ge vos fatza venir; que os vos à. Lo reis l’en enmarciè e fei lo prendre. Apres si li demandè: Quot sunt dies annorum vite tue? E cel li dist que ben avea nonanta anz qu’ el era naz. E lo rei David li dist: Veni mecum, ut requiescas in Ierusalem. E cel li respondè: Sire reis, la vostra marcì vos di ben, mais ne pois abandoner ma terra e me honor per aler ob vos; car veil soi, e no me deleita cant de ioglar né vjola né rota.

Cum el of zo dit, si conduist lo rei ultra lo flum, e pois s’en tornè en sa terra.

Or que significa aquest Berzellai qui ven encontra David? David significa nostre Seignor.

Berzellai significa li ric homes qui van encontra nostre Seignor. En qual guisa i van? E ia aven que il abren li oil per enfermetà o per alcuna adversità, e fan semblant de pentirse e fan almosne. Zo sun li present que il presenten a De, e el lo recef ad tempus. Mas non o fan per bona fe; car no volent abandoner lo pecà o’ il sun usai, e no volen oir la voz que nostre Seignor dit: Venite ad me omnes qui laboratis et honerati estis, et ego vos reficiam.

E que fan aquist tail? Condusen lo rei ultra lo flum Iordan, e pois s’en tornen a lur ca. Quals est aquest conduitz? Quant il fan enfeintament lo ben que il fan, no per amor De, mas per aver los del sevol, si cum fan li ypocrite qui fan semblant de religiun e en lo cor son rei e malvas.

Aquisti van encontra nostre Seignor e no volen intrer in Ierusalem, en la visiun de pas; car il no sun de bona voluntà, e per zo non i poun intrer. Un d’aquelos fo Herodes, lo fel e ’l malvais, qui vols ocir nostre Seignor, e pois s’enfeignia qu’ el lo voles aorer. Esveillem nos que lo iorn ne nos soreprena lai o’ omnia nuda et aperta erunt. Ibi erunt libri aperti, zo est la consciencia de chascun; car chascun veirà ben e conoiserà le soe ovre qu’ el avrà faite o bone o male. Anem encontre a nostre rei cum bone ovre; car zo est lo so conduit, si cum el dist a soi discipoil, quant el parlava a la Samaritana - que il pensavan que ela li aves aportà a maniar -, e el lor dist: Meus cibus est, ut faciam voluntatem patris mei. Quam voluntatem ipse in nobis faciat, ut eius comestio et cibus simus. Quod ipse prestare dignetur.

IV Sermo in Natale Domini

Fratres karissimi, hodie celebramus sanctam nativitatem Christi secundum carnem. Seignor, oi celebrem la sancta natività del nostre Seignor Iesu Christ segun la carn. Or devem esgarder e perpenser en nos meesme quan grant fo la misericordia de nostre Seignor vers hom plus que vers nuilla creatura que el fees. La premera creatura que el fei si fo angel, si cum dit liber Sapientie: Prior omnium creata est sapiencia; car de sutil e de invisibel substancia la criè, zo est de se meisme. Si cum dit Ezechiel, propheta del mal angel: Tu signaculum similitudinis, plenus sapiencia et perfectus decore, in delicijs paradisi Dei fuisti. Omnis lapis preciosus operimentum tuum: Sardius, topacius, crisolitus, onix, berillus, carbunculus et smaragdus.

Tu fos seignal de la semblanza Deu, plens de saver e de perfeita beltà, e el deleit del paradis de Deu fos. E questa creatura per orgoil qu’ ela of si chai, et de angelo factus est diabolus. Or apres si crià Deus home del limun de la terra. Quare de limo fecit? Aiostè visible materia cum l’envisibel, zo est la car cum l’arma.

Car sola invisibilis substancia voluit per se subsistere; mixta est lutea materia, ut non posset elevari in proterviam, zo est superbia gravata fragili materia. Car la substancia angelica per levità e per la grant beltà e per lo sen chai en orgoil.

Or nostre Seignor si à aiostaa l’arma qui est invisibel e lef cum la carn qui est pesant.

Quare hoc fecit? Per zo que l’arma per grant travail muntas a quella gloria dun lo mal angel chai per orgoil. Aisì est fait l’omen cum est la rei del pescaor; car ela à lo suber qui est lef, e si à lo plum qui est pesant.

Or la rei, quant om la met en l’aiva, lo suber qui est lef noa desure, e lo plum qui est pesant va al funt. Eisament est l’ome fait. Lo suber significa l’arma, qui est faita de lef materia e voldrea ades anar en sus a sa natura. Lo cors trait ades en ius ad inferiorem substanciam, zo est la terra. Si cum Deus dist a Adam: Terra es et in terram ibis. Zo est: Terra es segun la carn, e a las terrenes choses torneras dun tu fos fait.

Or aqueste doe chose, l’arma e lo cors, si son contrarie. Si cum l’Apostol dit: Spiritus concupiscit adversus carnem et caro adversus spiritum, ut non que vultis illa faciatis. E per zo fis Deus home de doe contrarie substancie. Si cum dit saint Gregoris en son libre qui a num Dialogus: Tres spiritus condidit Deus: unum invisibilem et racionalem, quod est angelus; alium invisibilem et carne tectum et racionalem et mortalem, id est homo; tercium bestia, que carne tegitur et est irracionale et mortale et cum carne deficit. Saint Gregoris fait metaforam en son liber e dit que trei esperit fei Deus. L’un si est invisibel e racional e no morrà ia, zo est l’angel.

L’autre si est hom, qui est vestì de carn e est racional e mortal. Lo terz si est la bestia, qui est muta e mortal e la carn e l’espirit, e non à rasun. Or l’om si est antre l’angel e la bestia, zo est antre la via e la mort; car l’angel non morrà ia, e la bestia est mortal. Or lo mal angel per sa folia si perdè la vita perpetual, e si esdeven mort eternal, e si donè a home mort per envia que el of, quant el sof que si fragel chosa cum hom est devea monter en la gloria dun el era chait. Trovè engeig contra l’om per subiectam creaturam, zo fo lo serpent e la femena; car per si sol no ’l porraf aver engeignà. E per zo se mis en creatura mua, zo fo serpent, qui erat callidior cunctis animantibus. E per aquela creatura qui era sot l’om engeignò l’om e parlè a la femena qui era faita de l’om, et ita seduxit.

Car zo dis saint Pol: Vir non est seductus, set mulier. Zo dis que l’om no fo mia engeignà, mas la femena. E per zo secundus Adam, zo fo Crist, vicit eum per la carn, qui est vil chosa e fragel si cum est femena.

D’aquel meesme engeig de que el venquè lo premer Adam en paradis victus est a secundo Adam, zo est Christ, quando carnem accepit ex virgine Maria senz pecà. Car lo plum, zo est la carn qui fo pesant, descendè ius e•l perfunt, e la deità remas desore, si que de nuilla part no pot escamper lo diavol qu’ el no fos pres, si cum lo peisun no po escamper de la rei qui est ben armaa. Si cum dit Iob: Proprio amo captus est Leviathan, zo est lo diavol.

Cum lo so meesme engeig fo pres; car carn descevè, e per carn fo pris. Car unque la deità no pot conoistre, si per sospeita non. Si cum cointa lo Vangeli d’un hom qui fo amenà davan Iesu Christ, qui avea una legiun de diables e•l corp.

Si lor comandè que il s’en exissen, e il s’en eisirent criant e disant: Quid nobis et tibi, fili Dei? Venisti ante tempus torquere nos. Il no ’l diseron mia per zo que il lo savesen certanament, si no per suspeita.

Aisì fo la deità coverta de l’umanità cum est lo soleil del nuvol, mas tota via fai clartà e illumina la terra e plus lo cel. Seignor frare, la sancta natività de Christ devem celebrer cum grant ioi, e si devem preher nostre Seignor Iesu Christ que el la nos concea si celebrer que lo cors e l’arma qu’ el en nos mes e per la qual el recevè passiun e mort e vols eser iudicatus, quant el vendrà iuger lo munt, que nos a la soa destra part siam asis, e que nos possam oir la soa dolza voz: Venite, benedicti patris mei, percipite regnum, quod vobis paratum est ab origine mundi.

V Sermo cotidianus

In Canticis canticorum loquitur Spiritus sanctus de gradibus sancte Ecclesie, ita dicendo: Ferculum fecit sibi rex Salomon de lignis Libani, columpnas eius fecit argenteas, reclinatorium aureum, ascensum purpureum, media caritate constravit propter filias Ierusalem. Fratres karissimi, saint Esperit parla en un liber que nos apelem Canticum canticorum, e si dit: Una fertra fei lo reis Salomon del leignam d’un munt qui est sore Tripol del Essaim, qui à num Libanus.

La fertra fo d’aquel leignam, las colones fei d’argent, e l’apoail fei d’or; li degrai, per unt hom i montava, covrì de purpura, qui est real vestiment, e si se teig del sanc d’un peisun que hom apela conca marina. Media caritate constravit.

Zo est: desot eren li tapit estendù, e si eren covert de pali per le file de Ierusalem.

Or vos direm qui est aquest rei c’um apella Salomun. Solomon significa paisivol.

Zo est nostre Seignor Christ, qui est verasa pas, qui mis pas entre Deu e home. Si cum dit l’Escritura: Jpse est pax nostra, qui fecit utraque unum. Aquest reis si fis una fertra del leignam de Libano. Libanus interpretatur candidatio, zo est blanchor. E perquè de Libano? Per zo que tuit chrestian son blanchì per baptisme e devent estre inputribiles, si cum est lo leignam d’aquel munt, qui no marcerà ia, ne nos ne devem marcer e•il pecai.

Or lo corp d’aquesta fertra si est fait del leignam d’aquest munt de Libano, zo est blanchor.

E las coloignes fei d’argent. Aquesta fertra si est sancta Ecclesia, qui à columnes d’argent, zo son li patriarche e li prophete, qui prophetizerent e anuncierent l’avenement e l’encarnaciun de Christ. Aquisti forun verament columpne d’argent; car il forun [plus] clar e esmerai, si cum est l’argent del plum, e aisì forun il sevrai e esmerai sore tota l’autra gent. Or apres fis l’apoail d’or, e quest apoail significa li saint apostoil, sore li quail se reposà lo verai rei, zo fo Christ. Si cum el lor dist: Vos estis qui permansistis mecum in temptationibus meis, et cetera. Car eisì cum l’or est plus precios que nul autre metal, eisament foron li apostol plus precios d’autres homes, e quil qui los ensuiren, si cum sun li arcevesque e li evesque, qui lor via tenent e la mostrent ail autre. Aquisti tail sun precios e luisent, suvre li quail Deus se reposa.

Or apres si dit que li escalil, per unt hom i muntava a reposar, erun de porpre cuvert, qui est vestiment real, e si se teig del sanc d’un peisun qui à num conquiliun, e si lo trova hom in mare oceano e e•l mar de Bretaigna.

Or quest escalil significa los saint martyr, qui forun ocis e teint del sanc de peisun, zo est Christ, e roseient del sanc de la passiun. E quist son precios e reail vestiment sovre tuit autre; quar il an aquistà lo reg de cel per lo sanc del martyre, zo est victoria real. Apres si est media caritas, zo son li tapit qui sun covert de pali per las files de Ierusalem, zo est de pas. Or aquisti tapit signifiquen los sainz confessors, qui son aspre per la bona vita e per les ieunes, e per la predicaciun son bels, e son covert de pali. E perquè? Per las filles de Ierusalem, zo sunt anime fidelium: continencium virginum et ceterorum bene viventium.

Aquestes filles sem noi, qui no poem eser fil, si cum furent li saint qui forun za enderer, qui sofriren granz penes e grant martyri per amor nostre Seignor. Zo son cil que nostre Seignor Iesu Christ amonì, quant el ven recevre passiun: Filie Ierusalem, nolite flere super me, set super vos ipsas flete et super filios vestros, id est opera vestra.

Or siam filles; car ne nos guerpirà l’amor del rei, mas nos coleerà en soi tapit covert de pali, so est e•l deleit e en la vita perpetual. Car no serà neun qui sia blanquì per baptisme, qui no veigna en le main d’aquest rei a fare questa fertra. O el en serà leignam qui no marcerà, o el serà filla qui se reposarà ab lo rei sore soi tapit e sore soi palies. D’aquesta fertra a obs que nos siam o leignam qui no marz o argent o or o porpre o tapit covert de pali, zo son bones ovres. Verament tuit cil qui al reg de De voldran pervenir, per qualque guisa lor besoigna travailler, que il sien mes en questa fertra del rei paisivol. Car qui ne po eser leignam que no marz, per castità, sea argent per almosna, qui est clara davan De e esteig lo fo de luxuria. Si cum la sancta Escritura dit: Sicut aqua extinguit ignem, ita elemosina extinguit peccatum. E qui ne po estre argent per almosna, sea or per predicaciun, et per bons exemples luisa, si cum fai l’or. Si cum dit en l’Evangeli: Luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona et glorificent patrem vestrum, qui in celis est. E qui no po eser or per predicaciun e per bon isemple, sea porpor per penitencia; e per afflictiun de son cors en ieunes e ’n viatges deit crucifier sa carn cum vicijs et concupiscencijs.

Car sine ferro martyres esse possumus. E qui no po eser porpor per affliger soa carn, sia media caritas, zo est abia en si bona voluntà et amorem Dei et proximi, si serà filia Ierusalem, abandon si meesme. E en qual guisa? Deveigna de religiun e metase sot autrui per amor De e sea sot regula et abbate. Si cum dit lo propheta David: Audi, filia, et vide et inclina aurem tuam et obliviscere populum tuum et domum patris tui. Perquè? Car lo rei coveitarà la tua beltà. En aquesta fertra sem tuit, domentre que nos sem en aquesta vita, comunalment mesclai e bon e mail, si cum sunt en la rei boni pisces et mali. Mais quant la rei serà traita a la riva, adunc seran dessevrai li mal deil boin. Zo serà al iujse universal, quant lo rei venrà en sa maestè.

Isì cum el fu iugè a mort, e si iugerà li vif e li mort, id est iustos et peccatores, et segregabit frumentum a paleis.

Lo froment metrà en so graner, e la pailla metrà e•l fo, qui no esteigner.

Or, seignor frere, travaillem nos que nos poissem estre en aquesta fertra d’aquest rei paisivol, que nos possem ab lui reposer in eterna gloria. Quod ipse prestare dignetur.

VII Exemplum de tribus amicis

Un eisemple direm d un bon hom qui ot tres amis. L un era ric. et l autre era ric. mas non era si ric cum era lo premer.

Lo terz era povre. Or quest bon hom qui a via questi trei ami si era gastaldo d un alt hom. Or aven que so ser cui bailia el tenea s iro cum lui per offensiun qu el li avea faita. Si l pris se l mis en preisun.

Si li demandava gran aver. Cel li cria marci qu el donas termen qu el poes aver quest aver. Done li terme per tal con vent que si el al terme non aves paia quest aver quel serea pendu. Ane a sun pre mer ami qui era mult ric. et si li coite tut sicum li era avenu. et que il li ahies.

E quel li responde. Bel ami e no soi aizia de doner te nient aora a questa fiaa.

Mas tant te farai. manger e beivre te darai. Zo est ben dist quel mas altre chosa m a os. Torne sen si ane al au tre so ami qui era mein ric. si li a coi ta so desasi. E quel li responde. Zo sa pies bel ami mult me pesa de to daig. mas e no i son or aisia de do ner te nient. Mas e irai cum ti de ci ala cort. Vit lo bon hom que no poea aver neun aitori si se n torne. e si ven al autre so povre ami. si li a tut coita. Cel levo sus e si li dis. Bel ami dis el no te desconforter que eu