Zardin da l' orma

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
romancio

Ulric de Salutz Z Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, VII.djvu Zardin da l' orma Intestazione 10 febbraio 2016 25% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT


[p. 215 modifica]

ULRIC DE SALUTZ.

(Zardin da l' orma fidela da Ulrico de Salutz Ministro da la baselgia da Ftaun.

Stampa à Coira, tras Andreas Pfeffer anno MDCCXI.)


[p. 477] Oratiun da pietus Infants, per lur Padernurs. O Gratius Deis, Bap Cêlestial, il qual hast comandà, da honorar Bap è Mama, cun l' impromisiun da longonar ils dits sur terra, la quala tü dast: Tü Deis est il drett Bap, sura da tot chi port' il nom d' Infant in cêl & in terra: Eir eug port quel nom d' Infant, ma ach mala vita! Ch' eug stov confessar ch' eug suventas, plüs è bleras giadas sun stat inobedi, nhai bleras giadas demonstrà, sco' n miserabel, pechiader Infant d' Adam inobedientia via da meis chiars Padernurs: Ach Segner perduna, ach Segner perduna, tal grand puchia tras tia granda gratia, è volva davent da mai il castigiamaint cun il qual tü imnatschast in teis S. comandamaints, à tots quels chi nun sun obedis à lur Padernurs! Ach meis gratius Deis, da à mai da quinder invia ün cor recognoschaint & obedi vers els, ch' eug ils honora, temma, ama, è cun mia da tai à mai datta pietusa obedientia, ils [p. 478] cognoscha per üna ordinatiun da Dieu, è perquai ch' eug lur Paternas è Maternas admonitiuns, avisamaints, strufiar & avisar pilgia sü in buna part, cognoschand chi serv' in meis bain.

O Gratius Deis, Bap Cêlestial, tü fast ch' eug da natüra sun inclinà pro' l mal, chia sch' eug dess far qualchiaussa d' bön schi stova ngir da tai, ch' est la fontana & origo da tot il bön: E perquai rov eug tai, tü völgias dar à mai ün tal cor, chi sea desiderus, da far tot, chia da meis chiars Padernurs in bain à mai vain comandà: Ach chi ma nun dvainta ch' eug saviand surpassa quel usche S. cinchiavel comandamaint da Dieu: O gratius Deis, da ch' eug m' impaissa quanta granda fadia ch' eug nhai costà à mia Mama, cun quant valgiar, cun quanta fadia ella m' ha elevà: Hei schi da ch' eug l' honura, cun obedientia, amur, hümiltà cun plæds è cun fats, acio ch' eug hierta la benedictiun, è brichia la maledictiun, d' impersai [p. 479] üna lunga vita: O chia' l exaimpel da l' obedientia da meis Segner JESU Christi svoula saimper avant meis ölgs, il qual es stat obedià seis Bap fin à la mort, schi fin à la mort da la crusch: Da à mai meis gratius Deis [p. 216 modifica]

216 Ulric de Salutz l' obedientia d' Isac, la temma da Jacob, ils custüms da Joseph, la pietà da' l juven Tobia, & à meis Padernurs da la cretta d' Abraham, la benedictiun d' Isac, la protectiun da Jacob, la ventüra da Joseph, è la misericordia da' l vëlg Tobia, láscha' ls in üna paschaivla quieta vita dvantar vëlgs in tota 5 pasch & uniun, lumaigia la fadia da lur crusch, è güda quella purtar, exauda lur Oratiuns, è benedescha lur nudrigiamaint, acio ch' els in lur vëlgs dits nun hagian manguel, il qual es à vëlgs in lur vëgs dits ün grand fastidi: Schi conserva' ls è perchüra' ls da tot mal da' l corp è da l' orma è cur els sun madürs pro la mort, schi völgias dar ad' els ün leiv 10 sön pro la mort, chia lur corps possen ngir tschantats in lur chiambras da pussar, [p. 480] è lur ormas pilgia sü pro tai in la cestiala Patria. O Gratius Deis, Bap cêlestial, da à mai lhura la gratia, ch' eug meis chiars Padernurs ma nun contuorbla ne cun mal far ils metta in læd, cordöli, è melancholia, dimpersai ch' eug saimper cun ün bun deportamaint, 15 buna vita, è demanamaint iminchiadi plü ils alleigra, acio chia lur benedictiun … paussa sur mai, è reista sura da mai mia vit' oura: Eir cun viver in tota amur è concordia cun mia fradlgianza, possa meis Padernurs saimper allegrar; Schi láscha' m Segner crescher sü, ch' eug pilgia pro in sapientia, æta è gratia, pro tai meis gratius Deis, è Bap Cêlestial, è pro tots ils 20 crastians, quest tot rou eug in virtür virtüt da' l S. Spiert, in JEsu Christo. Amen. Canzun da pietus Infants, per lur Padernurs. In la melodia, sco; Eug völg cantar, è Psalmiar. Plat. 1zz. 1. Il Deis Aetern, è tot Pussant Recerchia saimper tegnia Da seis fidels è chiars Infants Ch' els invlidar nun völgian 5 2. Fich d' honorar lur Padernurs A quai sur terr' adüna A quels da sporscher grand honur A saimper da contina. 3. Cun quella nöbl' impromischun 10 Da prolongar sur terra Lur dits, cun pasch è paus fich bun Sainza dispitt' è guerra. 4. E stant' eir eug quel nom d' Infant Port: Schi mai völgias storscher 15 Cun teis agüd saimper Pussant Honur da 'ls pudair sporscher.

-229[p. 217 modifica]

Zardin da l' orma 217 5. Quest manchantà nhai fich suvent Eir eug cun injüstia Tal grand puchia volva davent 20 Da mai tras gratia tia. 6. Völgias tras gratia Deis ustar Da mai la grand' imnatscha Ch' in la tia letsch' hast vulu far A quel chi quai surpassa. 25 7. La gratia fa' m il meis Signur Ch' eug quest plü bain observa Cun vair' amur, & eir honur Vers els saimper perdescha' m. 8. Ch' eug gio da lur avisamaints 30 Ma brichia mai gritainta Ma ch' eug per meis grand nüz è bain Obedi mai palainta. 9. Tü sast meis Deis ch' eng eug fich corruot [p. 582] Sun saimper da natüra 35 Via corp, & orma da pertuot Schi Segner meis Deis güda, 10. Siand ch' eug svess nun poss quai far Ach Segner schü tü müda Trass tai ch' eug quai poss' operar 40 Ach güda, güda, güda. 11. Meis Deis quel Sanct comandamaint Da ch' eug ma brich manchiainta Acio chia grand castigiamaint Via mai ma brichia s' rainta. 45 12. Chia quel cinchiavel teis comand Cu' ls auters bain observa A tai 'sche da meis Segner grond Indrett ch' eug saimper serva. 13. Acio da maledictiun 50 Nun dvainta ma persnavel Ma da la benedictiun Possa dvantar hertavel.

-230[p. 218 modifica]

218 Ulric de Salutz 14. Chia sco fet Isac teis Infant Saimper ils obedescha 55 Güda 'm la pro cun teis bun maun Per ch' eug bain prosperescha 15. Ch' eug cun ün Juven Tobia Meis Padernurs honura Ch' eug possa saimper, saimpermà 60 Havair buna ventüra. 16. Meis Padernurs láscha rivar Ad' ün' ætà plaschaivla Cun paus ils völgias tü manar Cun tia pasch amiaivla. 65 17. Perchüra Deis lur orm' è corp Da tot mal è fadia Spurschand ad' els saimper cufort L' amur è gratia tia. 18. E cur saduols saran dvantats 70 Da quest pagiais da terra Schi da ch' els possen ngir manats In gloria sempiterna. Amen. [p. 483] Oratiun d' ün Spus, è Spusa, d' ün Marit è Mulgieir. MEis Deis, è meis Bap, il qual Sanct Stadi matrimonial hast svess tschantà aint, è benedi, è perquai quest stadi hast conservà, amo conservast, è vains à conservar fin chia 'l nomer da 'l elets in cêl sea compli, siand 5 chia tras tia Sancta vôlgia, è Divina Providentia hast vulü eir mai tschantar in quel S. Stadi, per ch' eug viv' in quel suainter tia Sancta ordinatiun: Ach schi da ch' eug possa viver in quel stadi in pietà, è Sancheza vers tai & eir vers mia compagnia, ch' eug possa viver in quel stadi in castità & honestà, … ch' eug cunter la castità & honestà nu' m impaissa, ne fetscha alchüna 10 chiaussa, per ch' in mia chiasa possa hafdar honur, è ch' in quella oder our da quella, ma nun possa à mia persuna s' approsmar dishonur: Eug sai zond bain chia' l Sathan es fich inimi à questa tia ordinatiun, perquai rov eug tai, tü völgias trametter teis Sancts Anguels intorn no, ils quals völgian … perchürar è dustar tots sguardins, discordias, è guerras ch' el vuless 15 drizar sü in quest noss stadi, dimpersai chia no, in quel possan güdair la chiara pasch è concordia, è chia no possen l' ün à lauter demonstrar vair' amur è fideltà, tenor quel S. Stadi recerchia.

-231[p. 219 modifica]

Zardin da l' orma 219 [p. 484] Meis Deis, è meis Bap, eug sai zuond bain chia quel Stadi suventas giadas porta cun sai bler contradi, chia schabain el es Sanct è plain d' honur, tant è tant suventas giadas, port' el cun sai blera dolur: Ach schi güda Segner, ch' eug possa patiaintamang portar tota crusch chis' po præsentar in quel stadi: Schi völgias totas las aguas da las afflictiuns, 5 müdar in il gratius vin da teis gratius cufort: Da eir à no noss paun d' iminchiadi, e benedescha noss nudrigiamaint, tira üna saif intorn nossa chias' è raba, chia' l mal inimi, oder seis instrumaints nun possen havair, via da no è nossa raba alchüna pussanza: Eug' m fid sulamang via tai, perche scha tü nun ædifichiast la chiasa, schi lavuran per ingotta quels chi lavoran 10 via da quella, scha tü nun perchürast la cita, schi valgian las guardias per ingotta. Meis Deis, è meis Bap, völgias tü saimper esser pro no cun teis cufort, è nun völgias ma bandunar no: Ouravant totas chiaussas, da chia no aman plü il cêlestial, co' l temporal, perche no nun havain portà cun no ingotta, 15 è nun ngin à tour cun no ingotta, perquai schi da chia no in quest stadi, nun surdovren teis duns cun malgiaretsch, oder in autras manieras, n' eir brichia chiano' chia no' ns ardettan à la smaledida avareza, la quala es la ragisch da tot mal, dimpersai chia no abratschen cun cretta, cun chiarità la vit' æterna, pro la quala no eschen clamats: O chia Deis il Bap benedescha 20 no, è perchüra no! O chia Deis il Filg fetscha splendurir sia vista sur no, è sea à no gratius! O chia Deis il S. Spiert adauza sia fatscha sur no, è detta à no sia pasch! O chia la Sancta Triunitat benedescha tot noss tour à maun, far è laschar, dad' huoss' inavant fin in æterno, tot in amur da noss Segner è sulett Salvader JEsu Christi. Amen. 25 Canzun da Nozas, davart il stadi Matrimonial. 1. Il Matrimun' ais aut ludà, siand chi quell noss Segner, Noss Deis insvess ha sü tschantà, Per tal il vlain no tegner, Perche cur Adam fo crea, sainz' esser compagnia, Schi d' Adam svess ha' l Creatur, la Donn' ad el formà. 5 2. Matrimun' ais aut stimà, fich benedi da' l Segner El svess il ha cun benedir, fich stret lià vlgü tegner Chia cur il fall quel ais dvantà, schi' l tot ais stat sguarà Ma' l Matrimuni sanct è bun, quel ais però restà. 3. Il Matrimun' eir honorat, haun Patriarchs vlgü tegner 10 Ch' in stadi tal els haū vivü, concess à tots dal Segner Da' ls quals il Christ' ha svess vulü, aint in quest muōd rivar Perch' el pudess quai ch' eira pers de novo turnantar.

-232[p. 220 modifica]

220 Ulric de Salutz 4. Il Matrimun' ais honorat, siand ch' el svess noss Segner Prop' in quel stad' ais elevà, cuntot Schi' l dann no tegner 15 Per honorat; Eir per stimà vulain quel proclamar Siand ch' ün stadi tal ha vlgü, noss Jesum palantar. 5. Il Matrimun' ais aut stimà, in Cana da' l Messia Cur l' ha müdà laug' aint in vin tras la pussanza sia El es à qua svess stat præsaint, per qua' il denn honorar 20 Siand da' l Segner honorà, nu' l dess alchün blasmar. 6. Il Matrimun' ais aut luda, tras quel noss Deis conserva La sia Baselg' in tots pagiais, la qual' à 'l Segner serva Infin chia 'l muond vain à crudar in il novissem di Lhura vain Deis à la manar, in seis Sanct Paradis. 25 7. Il Matrimun' ais honorat, siand chia la Scritüra Cun la lianza da' l Signur, la qual' ais Sanct' è pura L' ha congualà, 'sche fich stimà, chia cun seis chiars Infants [p. 488] Ha sü drizà noss Segner chiar, cun seis costaivel saung. 8. Il Matrimun' ais aut ludà, chia chi quel stad' honora 30 Schi po' l restar bain præservà, d' incastitat impüra Sch' el viv' in quel cun oratiuns, cun vaira pietà Schi' n stadi tal, il Segner vain à 'l tgnair fich allegrà. 9. Eir à quest Pær, vlain giavüschar ün stadi tal d' algretia Il Segner völg dustar da vo, tot mal, tota tristeza 35 No quai rovain da tai noss Bap, tras il nos Spendradur A' l qual cun tai, cun il Sanct Spiert, sea dat laud & honur. Amen. Oratiun, d' ün Guaivd, oder Guaivda. DEis da misericordia, il qual mai, tras teis dilett Filg JEsu Christ, tras sia pittra passiun è mort, hast spendrà è deliberâ da l' æterna servitüt da 'ls puchiats, da la Superioritat da la scürdüm, da la horrenda tirania 5 da' l Sathan: Eug rov tai, tü völgias dar ch' eug' m containta eir da quest stadi in il qual tü m' hast tschantà, ch' eug cunter tia Sancta ordinatiun cun impatientia nun bruncla: O Potentissem Creader, Bap cêlestial, il qual hast in teis mauns la sanda, è la malatia, la vit' è la mort, il qual ün drizast in pe, ün auter fast morir, siand chi t' ha plaschü & hast vulü suainter teis 10 bainplaschair, suainter tia Sancta, nun perscrutabla volunta, in quel Sanct, honorà stadi da la laig, in il qual tü m' ha veivast haveivast [p. 489] per tia gratia tschantà, da far ün trauri scarp, è da' m privar da mia compagnia, il da

-233[p. 221 modifica]

Zardin da l' orma 221 lett dalett da meis ölgs, è' l cufort da meis cor, da' m tschantar uschea in il trauri stadi da Viduità: Ach schi che dess eug dir? Ach schi che dess eug far, Deis da misericordia? Eug sai che ch' eug nhai da far, eug völg mai eir in quest sottametter à tia Sancta völglia, siand chia quella es saimper Sancta è buna: Eug völg taschair, eug nun völg avrir mia bocca, perche 5 tü Segner hast fat, schi eug völg eir in quest ludar tia S. jüstia. Deis da misericordia, eug rov tai in tota hümiltà: Ach völgias in questa mia traurgeza, far vaira vers da mai il Plæd, chia tü plagiast, è darcheu scapaintast: Seast tü in questa mia traurgeza meis pussant cufort, è cuforta mai, dapo tü' m hast tramiss tant cordöli, alleigra mai dapo tü 10 m' hast tramiss tanta tristeza: Güda meis Deis è Bap, ch' eug possa venscher, totas las adversitats da quest stadi Vidual, ch' eug indrett porta la crusch, ch' eug sapchia mai indrett sottametter à quella, à tia Sancta völgia, per ch' eug indrett in il Segner reist' à saimper cun cufort: Schi siand eug stov cridar per mia chiara compagnia, chi da ch' eug fetscha quai cun modestia, 15 brichia sco' ls Pagians, ils quals nun haun alchüna spranza, dimpersai christianamang, sco schi fa quel, [p. 490] il qual fermamang cragia chia tia völgia sea nun blasmabla, buna, è Sancta, sco chi fa quel ch' es sgürà chi sea resüstanza da la charn: Meis Deis, è Bap, siand privà da mia chiara compagnia, schi sta tü pro mai, seast tü meis cufort, è meis agüdant, 20 meis coslger, mia protectiun è defensiun. Deis da misericordia, ach guarda con gratia mai è meis orfanets: Ach Deis, è Bap, tü t' hast svess nomnà ün Bap da' ls orfens, ei schi seast il Bap da meis chiars Infants! Ach nun conceder chia tras la mort da mia chiara compagnia, els nun possen ngir elevats christianaivelmang: Hagiast 25 tü, sco' l vair Bap da 'ls orfens pissër per els, völgias tü ils nudrigiar, vestir, elevar, cufortar, è laschar saimper cular è flüssigiar sura dad' els, è sur mai tia Paterna amur, gratia, compassiun è misericordia. Deis da misericordia, fuossa lhura tia Sancta völgia, suainter tia Divina providentia da' m compagniar in quel S. stadi matrimonial schi maina mai 30 in quel cun gratia, acio ch' eug possa il temp chi vanza da mia vita manar via, è passantar in pasch è paus à promotiun da meis temporal & ætern salüt: Dintant fin chi plascharà à tai, ch' eug reista in il stadi Vidual, schi impraist' à mai teis S. Spiert, il Spiert da la castità, sobrîetà, d' üna modesta & honeista vita, ch' eug saimper hagia stüdi, da far quai [p. 491] chi serva 35 à gloria da' l Segner, ch' eug cerchia quai ch' es sü d' sura: Perchüra mai da nauschas huras, è da mals inscunters: E siand eug sun sligià da quel S. ligiam matrimonial, schi tegnia mai ligià saimper cun il ligiam da ti' amur, gratia, è misericordia, tras JEsum Christum. Amen.

-234[p. 222 modifica]

222 Ulric de Salutz Meis Segner Zebaoth 'Lagüd 'L agüd teis tegna' m sport, A saimper pro mi star Mai saimper cufortar Mai da vulair tschantar Cun vlair davent clamar Schi vo gias dar à mai Nun bruncla cunter tai. Ma tü dast eir cufort, Ma tü dast eir la mort Haveivest mai 'legrà Es meis dalett passà Da meis ölgs meis cufort Per tand grand læd ch' eug port Meis Deis sche des eug far? Ch' eug tai possa ludar Tschessainta mia dolur Eir in quest t' sporsch' honur ün tal bacun fich dür Ch' eug poss' il digerir. Ma darchieu scapantar Mai völgias cufortar Ch' eug possa superar Ch' ün stadi tal soul dar. Nun poss far cun da main Sco fa' n vair Christian Indriz' il meis cridar Sapchia da' l moderar. Hast vlgü pro tai clamar Völgias pro mai restar Völgias tü Segner bun Cuntia Cun tia protectiun. Meis povers orfanets Tü poust far quai sulett 1. MEis Rai dala jüstia Sta' m pro cun gratia tia, Völgias mai saimper tegner, Ch' eug poss' in il grand Segner, 5 2. Siand ais stat tia völgia, 'N ün stadi da cordöli, Mia chiara compagnia, Ch' eug tras la gratia tia, 3. Tü Segner dast tristeza, 10 Tü Segner dast algretia, Cun buna compagnia, Ma cun seis spassir via, 4. Tü hast vulü chi passa. Mi' orma dvainta lassa, 15 Che dess eug dir meis Segner? Eir in quest fat mai tegna, 5. A mai da patientia, Ch' eug cun obedientia, Sch' eug nai stuvü travuonder, 20 Schi grazch' in mai volgs sponder, 6. Plagiar tü Segner soulast, [p 492] Ach scapantar schi völgias, E dar tras gratia tia, La crusch & la fadia, 25 7. Planscher stov' eug quai vezast, Ma Deis da ch' eug quai fetscha, Brich sco la Pagiania Ma ch' eug tras gratia tia, 8. Siand mia compagnia, 30 Schi cun la gratia tia, Cuslgiar, güdar, proteger, E saimper mai proveder, 9. Ach guarda Deis cun gratia, Perchüra' ls da disgratia, Canzun d' ün Guaivd, oder Guaivda. In la melodia, sco; Sta sü cun allegria, Meis cor teng Deis lutà: plat 150. & 151.

-235[p. 223 modifica]

Zardin da l' orma 223 35 Hast tü' l vair Bap da' ls orfens, Schi chüra' ls Deis è dosta' ls, 10. Il Bap, il Defendader. Lur Rabbi, lur mussader, Vesta, nudraig' eleva; 40 Lur granda crusch fa leiva, 11. Schi völgias noss grand Segner, Saimper pro no mantegner, Vulain à saimper sporscher, Pro' l laud no völgias storscher 45 12. Eir scha tü Deis vulessast, Schi völgias saimper esser, Ch' eug possa manar via, Il reist d' la vita mia, 13. Schi plasch' a Deis ch' eug stetta, 50 Schi' l Segner à mai detta, Cun castità ludabla, Lascivia detestabla 14. 'L ligiam da' l Matrimuni, Schi völgias da contina, 55 [p. 493] Cun il ligiam da' l Segner, Quel mai ligià völg tegner, Vulü tai nominar Dafatt da tot mal far. Da quests meis chiars Infants Völgs esser Deis Pussant Quests povers meis pupils Lur gross mal fa sutilg. Tia gratia, ti' amur E laud, glorg' & honur A tai noss Segner bun Da tai Deis da contin. Darchieu mai compagniar Pro mai cun tia buntà Cun pasch & eir cun paus A tai dand saimper laud. 'Nil stadi Vidual Ch' eug viv' in stati tal Eir cun sobrietà Ch' eug mütsch' à saimpermà. Hast vlgü pro mai sligiar Mai teis Infant ligiar Da meis Salvader jüst Il tot tras JEsum Christ. Amen. Oratiun, d' ün Orfen. O Segner omnipotaint Deis, il qual da tot temp hast povras Guaivdas & Orfens guardà cun ün compassionaivel ölg, ils hast agüda in lur miseria: Schi perquai nomnast tai ün Jüdisch da las Guaivdas, & ün Bap da' ls Orfens: Hast eir comandà in teis S. Plæd, chia quels nun dessen ngir 5 contristtas, chia à quels nun dess ngir fat à da læd, siand els qui sün terra sun tschantats in ün fich trauri stadi: Guarda dimana eir meis Deis, o meis Deis, mai pover orfanet cun ils ölg da tia gratia, è misericordia, proveda mai cun spaisa, bavranda, vestimainta, e cun tot quai ch' im puderà esser necessari pro meis sustentamaint: Völgias eir mai proteger, defender cunter 10 tots quels, ch' im vulessen chalchiar è squitschar. O Segner, Omnipotaint Deis, láscha' m chiatar gratia pro tots, acio ch' eug reista da tots sco' n pover orfen güdà defais, protogü protegü, sea dal stadi Politic, sea da' l stadi Ecclesiastic sea da' l stadi Oëconomic: Da la gratia chia meis Avuats, è quels chi' m staun avant hagian indrett pissër per mai, 15

-236[p. 224 modifica]

224 Ulric de Salutz è güdan mai, cun agüd è cossailg, sco quai ch' [p. 494] els vulessen chi fuoss fat è tratà cun lur agens Infants, sch' els fossen in tal stadi: Schi impraista tia Divina gratia, ch' eug ad' els in tots drets fats obedescha, ma à saimper tchainta mia spranza via tai meis Vivaint Deis, meis Segner è Bap, ch' eug 5 in tota mia afflictiun reista fervent via tai cun mias oratiuns, è di è nott: Retscha tü meis Segner, è Bap, meis far è laschar, meis corp, mi' orma, meis tschantschar, meis impissamaints, in tal möd ch' eug à tai possa plaschair, & à l prossim nun detta alchün scandel: Schi da ch' eug in Sancheza, pietà, honestà possa ngir elevà, è ch' eug possa saimper splendurir 10 in totas bunas virtürs virtüts avant tai, & avant ils crastians. [p. 495] O Segner, Omnipotaint Deis, da ch' eug totas bunas admonitiuns, tots Paterns oder Materns avisamaints pilgia sü in buna part: Eug cognosch tai, meis Segner, per il vair Bap da' ls Orfens, seast tü, da mai chi sun ün pover orfen eir meis Bap, eug tschaint mia spranza è fidanza via tai: 15 O chia tia fideltà sea saimper cun mai! O chia teis cor da Bap sea saimper avert vers mai! O chia tia bunta abratscha mai! O chia tia gratia sea saimper pro mai! Tü meis Segner sulett poust quai far: Tü sulett poust dar ch' eug sea à qui amà, impro sch' eug nun fuoss à qui ne amà ne stimà, schi da à mai üna tal pietà, ch' eug da tai possa saimper esser stimà 20 & amà: La gratia da JEsu Christi, l' amur da Deis il Bap, il cufort da' l S. Spiert sea cun mai, huossa è saimper. Amen.

-237