Odissea (Morino)/Canto I

Da Wikisource.
ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α.

../Dialetto omerico IncludiIntestazione 5 gennaio 2018 100% Da definire

Dialetto omerico
[p. 29 modifica]

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α.1
Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλά2

[p. 30 modifica]

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε,3
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω·
πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,4
5ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.5
ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·6
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,7
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο8
ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.9
10τῶν ἁμόθεν γε, θεά θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.10
     ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον,11
οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν·12
τὸν δ' οἶον, νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικός13

[p. 31 modifica]

νύμφη πότνι´ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων,14
15ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.15
ἀλλ’ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν,16
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἰκόνδε νέεσθαι17
εἰς Ἰθάκην, οὐδ’ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων18
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· θεοὶ δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες19
20νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ’ ἀσπερχὲς μενέαινεν20
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.21
     ἀλλ’ ὁ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ ἐόντας,22
Αἰθίοπας τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν,23
οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος οἱ δ’ ἀνιόντος,24

[p. 32 modifica]

25ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης.25
ἔνθ’ ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι26
Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν.27
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·28
μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο,29
30τόν ῥ’ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν’ Ὀρέστης·30
τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπε’ ἀθανάτοισι μετηύδα·31
«ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται.32
ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ33
σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν,34
35ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο35
γῆμ’ ἄλοχον μνηστήν, τὸν δ’ ἔκτανε νοστήσαντα,36
εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς,37

[p. 33 modifica]

Ἑρμείαν πέμψαντες, ἐύσκοπον ἀργεϊφόντην,38
μήτ’ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν·39
40ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο,40
ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης.41
ὦς ἔφαθ’ Ἑρμείας, ἀλλ’ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο42
πεῖθ’ ἀγαθὰ φρονέων· νῦν δ’ ἀθρόα πάντ’ ἀπέτισεν.»43
     τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ, γλαυκῶπις Ἀθήνη·44
45«ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,45
καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ,46
ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.47
ἀλλά μοι ἀμφ’ Ὀδυσῆι δαΐφρονι δαίεται ἦτορ,48
δυσμόρῳ, ὃς δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει

[p. 34 modifica]

50νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅθι τ’ ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης.49
νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ’ ἐν δώματα ναίει,50
Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε θαλάσσης51
πάσης βένθεα οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς52
μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι.
55τοῦ θυγάτηρ δύστηνον ὀδυρόμενον κατερύκει,53
αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι54
θέλγει, ὅπως Ἰθάκης ἐπιλήσεται· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς55
ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρώσκοντα νοῆσαι56
ἧς γαίης θανέειν ἱμείρεται. οὐδέ νύ σοί περ57
60ἐντρέπεται φίλον ἦτορ, Ὀλύμπιε. οὔ νύ τ’ Ὀδυσσεύς58
Ἀργείων παρὰ νηυσὶ χαρίζετο ἱερὰ ῥέζων
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ; τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ;»59
     τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·60
«τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.61
65πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,62

[p. 35 modifica]

ὃς περὶ μὲν νόον ἐστὶ βροτῶν, περὶ δ’ ἱρὰ θεοῖσιν63
ἀθανάτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.64
ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἀσκελὲς αἰεὶ65
Κύκλωπος κεχόλωται, ὃν ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν,66
70ἀντίθεον Πολύφημον, ὅου κράτος ἐστὶ μέγιστον67
πᾶσιν Κυκλώπεσσι· Θόωσα δέ μιν τέκε νύμφη,68
Φόρκυνος θυγάτηρ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο μέδοντος,69
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι Ποσειδάωνι μιγεῖσα.
ἐκ τοῦ δὴ Ὀδυσῆα Ποσειδάων ἐνοσίχθων70
75οὔ τι κατακτείνει, πλάζει δ’ ἀπὸ πατρίδος αἴης.71
ἀλλ’ ἄγεθ’ ἡμεῖς οἵδε περιφραζώμεθα πάντες72
νόστον, ὅπως ἔλθῃσι· Ποσειδάων δὲ μεθήσει73
ὃν χόλον· οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων
ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν ἐριδαινέμεν οἶος.»74
     80τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
«ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,75
εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μακάρεσσι θεοῖσιν,76

[p. 36 modifica]

νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε,77
Ἑρμείαν μὲν ἔπειτα διάκτορον ἀργειφόντην,78
85νῆσον ἐς Ὠγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρα τάχιστα79
νύμφῃ ἐυπλοκάμῳ εἴπῃ νημερτέα βουλήν,80
νόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὥς κε νέηται·81
αὐτὰρ ἐγὼν Ἰθάκηνδ’ ἐσελεύσομαι, ὄφρα οἱ υἱὸν82
μᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω,83
90εἰς ἀγορὴν καλέσαντα κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς84
πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵ τέ οἱ αἰεὶ85
μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.86
πέμψω δ’ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα87
νόστον πευσόμενον πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούσῃ,88
95ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν».89
     ὧς εἰποῦσ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,90
[ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν91
ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο·92
εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέι χαλκῷ,93

[p. 37 modifica]

100βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν94
ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη.]95
βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα,96
στῆ δ᾽ Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ ἐπὶ προθύροις Ὀδυσῆος,97
οὐδοῦ ἐπ᾽ αὐλείου, παλάμῃ δ᾽ ἔχε χάλκεον ἔγχος,98
105εἰδομένη ξείνῳ, Ταφίων ἡγήτορι Μέντῃ.99
εὗρε δ᾽ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας. οἷ μὲν ἔπειτα100
πεσσοῖσι προπάροιθε θυράων θυμὸν ἔτερπον101
ἥμενοι ἐν ῥινοῖσι βοῶν, οὓς ἔκτανον αὐτοί·102
κήρυκες δ᾽ αὐτοῖσι καὶ ὀτρηροὶ θεράποντες103
110οἱ μὲν οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ,104
οἱ δ᾽ αὖτε σπόγγοισι πολυτρήτοισι τραπέζας

[p. 38 modifica]

νίζον καὶ πρότιθεν, τοὶ δὲ κρέα πολλὰ δατεῦντο.105
     τὴν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδής,106
ἧστο γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον τετιημένος ἦτορ,
115ὀσσόμενος πατέρ᾽ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν, εἴ ποθεν ἐλθὼν107
μνηστήρων τῶν μὲν σκέδασιν κατὰ δώματα θείη,108
τιμὴν δ᾽ αὐτὸς ἔχοι καὶ δώμασιν οἷσιν ἀνάσσοι.109
τὰ φρονέων, μνηστῆρσι μεθήμενος, εἴσιδ᾽ Ἀθήνην.110
βῆ δ᾽ ἰθὺς προθύροιο, νεμεσσήθη δ᾽ ἐνὶ θυμῷ111
120ξεῖνον δηθὰ θύρῃσιν ἐφεστάμεν· ἐγγύθι δὲ στὰς112
χεῖρ᾽ ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος,113
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·114
«χαῖρε, ξεῖνε, παρ᾽ ἄμμι φιλήσεαι· αὐτὰρ ἔπειτα115
δείπνου πασσάμενος μυθήσεαι ὅττεό σε χρή».116

[p. 39 modifica]

125ὣς εἰπὼν ἡγεῖθ᾽, ἡ δ᾽ ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη.
οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο,117
ἔγχος μέν ῥ᾽ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν
δουροδόκης ἔντοσθεν ἐυξόου, ἔνθα περ ἄλλα118
ἔγχε᾽ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵστατο πολλά,
130αὐτὴν δ᾽ ἐς θρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ λῖτα πετάσσας,119
καλὸν δαιδάλεον· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.120
πὰρ δ᾽ αὐτὸς κλισμὸν θέτο ποικίλον, ἔκτοθεν ἄλλων121
μνηστήρων, μὴ ξεῖνος ἀνιηθεὶς ὀρυμαγδῷ122
δείπνῳ ἁδήσειεν, ὑπερφιάλοισι μετελθών,123
135ἠδ᾽ ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο.124
χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα125
καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.126

[p. 40 modifica]

σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
140[εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·]127
δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκεν ἀείρας128
παντοίων, παρὰ δέ σφι τίθει χρύσεια κύπελλα·129
κῆρυξ δ᾽ αὐτοῖσιν θάμ᾽ ἐπῴχετο οἰνοχοεύων.130
ἐς δ᾽ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες. οἱ μὲν ἔπειτα131
145ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,132
τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
σῖτον δὲ δμῳαὶ παρενήνεον ἐν κανέοισιν,133
κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο.134
οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.135
150αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,136
μνηστῆρες τοῖσιν μὲν ἐνὶ φρεσὶν ἄλλα μεμήλει,
μολπή τ᾽ ὀρχηστύς τε· τὰ γὰρ τ᾽ ἀναθήματα δαιτός·137
κῆρυξ δ᾽ ἐν χερσὶν κίθαριν περικαλλέα θῆκεν138
Φημίῳ, ὅς ῥ᾽ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.139

[p. 41 modifica]

ἦ τοι ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν, 155140
αὐτὰρ Τηλέμαχος προσέφη γλαυκῶπιν Ἀθήνην141
ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ᾽ οἱ ἄλλοι·
«ξεῖνε φίλ᾽, ἦ καί μοι νεμεσήσεαι, ὅττι κεν εἴπω;142
τούτοισιν μὲν ταῦτα μέλει, κίθαρις καὶ ἀοιδή,143
ῥεῖ᾽, ἐπεὶ ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν, 160144
ἀνέρος, οὗ δή που λεύκ᾽ ὀστέα πύθεται ὄμβρῳ145
κείμεν᾽ ἐπ᾽ ἠπείρου, ἢ εἰν ἁλὶ κῦμα κυλίνδει.146
εἰ κεῖνόν γ᾽ Ἰθάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα,147
πάντες κ᾽ ἀρησαίατ᾽ ἐλαφρότεροι πόδας εἶναι148
ἢ ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσθῆτός τε. 165
νῦν δ᾽ ὁ μὲν ὧς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἡμῖν149
θαλπωρή, εἴ πέρ τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων150
φῇσιν ἐλεύσεσθαι· τοῦ δ᾽ ὤλετο νόστιμον ἦμαρ.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον ·151
τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες; 170152

[p. 42 modifica]

ὁπποίης τ᾽ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο· πῶς δέ σε ναῦται
ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;153
οὐ μὲν γὰρ τί σε πεζὸν ὀίομαι ἐνθάδ᾽ ἱκέσθαι.154
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῶ,155
ἠὲ νέον μεθέπεις ἦ καὶ πατρώιός ἐσσι 175156
ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοὶ ἴσαν ἀνέρες ἡμέτερον δῶ157
ἄλλοι, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐπίστροφος ἦν ἀνθρώπων».158
  τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
«τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.159
Μέντης Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶναι 180160
υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσω.
νῦν δ᾽ ὧδε ξὺν νηὶ κατήλυθον ἠδ᾽ ἑτάροισιν161
πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ᾽ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους,162
ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ᾽ αἴθωνα σίδηρον.163
νηῦς δέ μοι ἥδ᾽ ἕστηκεν ἐπ᾽ ἀγροῦ νόσφι πόληος, 185164
ἐν λιμένι Ῥείθρῳ ὑπὸ Νηίῳ ὑλήεντι.165
ξεῖνοι δ᾽ ἀλλήλων πατρώιοι εὐχόμεθ᾽ εἶναι
ἐξ ἀρχῆς, εἴ πέρ τε γέροντ᾽ εἴρηαι ἐπελθὼν166
Λαέρτην ἥρωα, τὸν οὐκέτι φασὶ πόλινδε167
ἔρχεσθ᾽, ἀλλ᾽ ἀπάνευθεν ἐπ᾽ ἀγροῦ πήματα πάσχειν 190

[p. 43 modifica]

γρηὶ σὺν ἀμφιπόλῳ, ἥ οἱ βρῶσίν τε πόσιν τε
παρτιθεῖ, εὖτ᾽ ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσιν168
ἑρπύζοντ᾽ ἀνὰ γουνὸν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο.169
νῦν δ᾽ ἦλθον· δὴ γάρ μιν ἔφαντ᾽ ἐπιδήμιον εἶναι,170
σὸν πατέρ᾽· ἀλλά νυ τόν γε θεοὶ βλάπτουσι κελεύθου·171 195
οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀδυσσεύς,
ἀλλ᾽ ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέι πόντῳ172
νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, χαλεποὶ δέ μιν ἄνδρες ἔχουσιν173
ἄγριοι, οἵ που κεῖνον ἐρυκανόωσ᾽ ἀέκοντα.
αὐτὰρ νῦν τοι ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ 200
ἀθάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσθαι ὀίω,174
οὔτε τι μάντις ἐὼν οὔτ᾽ οἰωνῶν σάφα εἰδώς.175
οὔ τοι ἔτι δηρόν γε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης176
ἔσσεται, οὐδ᾽ εἴ πέρ τε σιδήρεα δέσματ᾽ ἔχῃσι·
φράσσεται ὥς κε νέηται, ἐπεὶ πολυμήχανός ἐστιν.177 205
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,178
εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος πάις εἰς Ὀδυσῆος.179
αἰνῶς μὲν κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας180
κείνῳ, ἐπεὶ θαμὰ τοῖον ἐμισγόμεθ᾽ ἀλλήλοισιν,181
πρίν γε τὸν ἐς Τροίην ἀναβήμεναι, ἔνθα περ ἄλλοι182 210
Ἀργείων οἱ ἄριστοι ἔβαν κοίλῃς ἐπὶ νηυσίν·183

[p. 44 modifica]

ἐκ τοῦ δ᾽ οὔτ᾽ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ᾽ ἔμ᾽ ἐκεῖνος.
  τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·184
«τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.185
μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε186 215
οὐκ οἶδ᾽· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω.187
ὡς δὴ ἐγώ γ᾽ ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἔμμεναι υἱὸς188
ἀνέρος, ὃν κτεάτεσσιν ἑοῖς ἔπι γῆρας ἔτετμεν.189
νῦν δ᾽ ὃς ἀποτμότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων,190
τοῦ μ᾽ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ᾽ ἐρεείνεις.» 220191
   τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη ·
«οὐ μέν τοι γενεήν γε θεοὶ νώνυμνον ὀπίσσω192
θῆκαν, ἐπεὶ σέ γε τοῖον ἐγείνατο Πηνελόπεια.193
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ᾽ ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ; 194225
εἰλαπίνη ἠὲ γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ᾽ ἐστίν·195
ὥς τέ μοι ὑβρίζοντες ὑπερφιάλως δοκέουσι196
δαίνυσθαι κατὰ δῶμα· νεμεσσήσαιτό κεν ἀνὴρ197
αἴσχεα πόλλ᾽ ὁρόων, ὅς τις πινυτός γε μετέλθοι.».198

[p. 45 modifica]

τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 230
«ξεῖν᾽, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ᾽ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,199
μέλλεν μέν ποτε οἶκος ὅδ᾽ ἀφνειὸς καὶ ἀμύμων200
ἔμμεναι, ὄφρ᾽ ἔτι κεῖνος ἀνὴρ ἐπιδήμιος ἦεν·201
νῦν δ᾽ ἑτέρως ἐβόλοντο θεοὶ κακὰ μητιόωντες,202
οἳ κεῖνον μὲν ἄιστον ἐποίησαν περὶ πάντων 203235
ἀνθρώπων, ἐπεὶ οὔ κε θανόντι περ ὧδ᾽ ἀκαχοίμην.204
εἰ μετὰ οἷς ἑτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμῳ
ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε·205
τῷ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,206
ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ᾽ ὀπίσσω. 207240
νῦν δέ μιν ἀκλειῶς ἅρπυιαι ἀνηρείψαντο·208
οἴχετ᾽ ἄιστος ἄπυστος, ἐμοὶ δ᾽ ὀδύνας τε γόους τε209
κάλλιπεν. οὐδέ τι κεῖνον ὀδυρόμενος στεναχίζω210
οἶον, ἐπεί νύ μοι ἄλλα θεοὶ κακὰ κήδε᾽ ἔτευξαν.211
ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, 245
Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,212
ἠδ᾽ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν,213

[p. 46 modifica]

τόσσοι μητέρ᾽ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
ἡ δ᾽ οὔτ᾽ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
ποιῆσαι δύναται· τοὶ δὲ φθινύθουσιν ἔδοντες 250
οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαρραίσουσι καὶ αὐτόν».214
     τὸν δ᾽ ἐπαλαστήσασα προσηύδα Παλλὰς Ἀθήνη·215
«ὢ πόποι, ἦ δὴ πολλὸν ἀποιχομένου Ὀδυσῆος216
δεύῃ, ὅ κε μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφείη.
εἰ γὰρ νῦν ἐλθὼν δόμου ἐν πρώτῃσι θύρῃσι 255217
σταίη, ἔχων πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε,218
τοῖος ἐών, οἷόν μιν ἐγὼ τὰ πρῶτα νόησα
οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ πίνοντά τε τερπόμενόν τε,
ἐξ Ἐφύρης ἀνιόντα παρ᾽ Ἴλου Μερμερίδαο·219
ᾤχετο γὰρ καὶ κεῖσε θοῆς ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς 260
φάρμακον ἀνδροφόνον διζήμενος, ὄφρα οἱ εἴη
ἰοὺς χρίεσθαι χαλκήρεας· ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὔ οἱ220
δῶκεν, ἐπεί ῥα θεοὺς νεμεσίζετο αἰὲν ἐόντας,
ἀλλὰ πατήρ οἱ δῶκεν ἐμός· φιλέεσκε γὰρ αἰνῶς·
τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς· 265221
πάντες κ᾽ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.222
ἀλλ᾽ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,223
ἤ κεν νοστήσας ἀποτίσεται, ἦε καὶ οὐκί,
οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα,224

[p. 47 modifica]

ὅππως κε μνηστῆρας ἀπώσεαι ἐκ μεγάροιο. 270
εἰ δ᾽ ἄγε νῦν ξυνίει καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων· 225
αὔριον εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς226
μῦθον πέφραδε πᾶσι, θεοὶ δ᾽ ἐπιμάρτυροι ἔστων.
μνηστῆρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασθαι ἄνωχθι,227
μητέρα δ᾽, εἴ οἱ θυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσθαι, 275
ἂψ ἴτω ἐς μέγαρον πατρὸς μέγα δυναμένοιο·228
οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα229
πολλὰ μάλ᾽, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.230
σοὶ δ᾽ αὐτῷ πυκινῶς ὑποθήσομαι, αἴ κε πίθηαι.231
νῆ᾽ ἄρσας ἐρέτῃσιν ἐείκοσιν, ἥ τις ἀρίστη, 280232
ἔρχεο πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,233
ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς234
ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισιν.
πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλθὲ καὶ εἴρεο Νέστορα δῖον,
κεῖθεν δὲ Σπάρτηνδε παρὰ ξανθὸν Μενέλαον·285235
ὃς γὰρ δεύτατος ἦλθεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.236
εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσῃς,
ἦ τ᾽ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίης ἐνιαυτόν·237
εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃς μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντος,238

[p. 48 modifica]

νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 290
σῆμά τέ οἱ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξαι239
πολλὰ μάλ᾽, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι.240
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἔρξῃς,241
φράζεσθαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν,242
ὅππως κε μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι 295
κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδόν· οὐδέ τί σε χρὴ243
νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐσσι.244
ἢ οὐκ ἀίεις, οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης245
πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆα,246
Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα; 300
καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ᾽ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,247
ἄλκιμος ἔσσ᾽, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐὺ εἴπῃ.
αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα θοὴν κατελεύσομαι ἤδη248
ἠδ᾽ ἑτάρους, οἵ πού με μάλ᾽ ἀσχαλόωσι μένοντες·249
σοὶ δ᾽ αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων».305
     τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«ξεῖν᾽, ἦ τοι μὲν ταῦτα φίλα φρονέων ἀγορεύεις,250
ὥς τε πατὴρ ᾧ παιδί, καὶ οὔ ποτε λήσομαι αὐτῶν.251
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,252
ὄφρα λοεσσάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κῆρ,253 310

[p. 49 modifica]

δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ θυμῷ,
τιμῆεν, μάλα καλόν, ὅ τοι κειμήλιον ἔσται254
ἐξ ἐμεῦ, οἷα φίλοι ξεῖνοι ξείνοισι διδοῦσι.»
     τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
«μή μ᾽ ἔτι νῦν κατέρυκε, λιλαιόμενόν περ ὁδοῖο. 315
δῶρον δ᾽, ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ,255
αὖτις ἀνερχομένῳ δόμεναι οἰκόνδε φέρεσθαι,256
καὶ μάλα καλὸν ἑλών· σοὶ δ᾽ ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς».257
ἡ μὲν ἄρ᾽ ὧς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ὄρνις δ᾽ ὣς ἀνόπαια διέπτατο· τῷ δ᾽ ἐνὶ θυμῷ258 320
θῆκε μένος καὶ θάρσος, ὑπέμνησέν τέ ἑ πατρὸς259
μᾶλλον ἔτ᾽ ἢ τὸ πάροιθεν. ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας260
θάμβησεν κατὰ θυμόν· ὀίσατο γὰρ θεὸν εἶναι.261
αὐτίκα δὲ μνηστῆρας ἐπῴχετο ἰσόθεος φώς.262
     τοῖσι δ᾽ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός, οἱ δὲ σιωπῇ263 325
εἵατ᾽ ἀκούοντες· ὁ δ᾽ Ἀχαιῶν νόστον ἄειδεν264
λυγρόν, ὃν ἐκ Τροίης ἐπετείλατο Παλλὰς Ἀθήνη.
τοῦ δ᾽ ὑπερωιόθεν φρεσὶ σύνθετο θέσπιν ἀοιδὴν265
κούρη Ἰκαρίοιο περίφρων Πηνελόπεια·
κλίμακα δ᾽ ὑψηλὴν κατεβήσετο οἷο δόμοιο, 330

[p. 50 modifica]

οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ᾽ ἕποντο.266
ἡ δ᾽ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο267
ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα·268
ἀμφίπολος δ᾽ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.269 335
δακρύσασα δ᾽ ἔπειτα προσηύδα θεῖον ἀοιδόν·270
«Φήμιε, πολλὰ γὰρ ἄλλα βροτῶν θελκτήρια οἶδας,271
ἔργ᾽ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί·272
τῶν ἕν γέ σφιν ἄειδε παρήμενος, οἱ δὲ σιωπῇ
οἶνον πινόντων· ταύτης δ᾽ ἀποπαύε᾽ ἀοιδῆς 340
λυγρῆς, ἥ τέ μοι αἰεὶ ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
τείρει, ἐπεί με μάλιστα καθίκετο πένθος ἄλαστον.
τοίην γὰρ κεφαλὴν ποθέω μεμνημένη αἰεί,273
[ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ᾽ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος]».274
     τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 345
μῆτερ ἐμή, τί τ᾽ ἄρα φθονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν275

[p. 51 modifica]

τέρπειν ὅππῃ οἱ νόος ὄρνυται; οὔ νύ τ᾽ ἀοιδοὶ276
αἴτιοι, ἀλλά ποθι Ζεὺς αἴτιος, ὅς τε δίδωσιν277
ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ.278
τούτῳ δ᾽ οὐ νέμεσις Δαναῶν κακὸν οἶτον ἀείδειν·279 350
τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ᾽ ἄνθρωποι,280
ἥ τις ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται.281
σοί δ᾽ ἐπιτολμάτω κραδίη καὶ θυμὸς ἀκούειν·
οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς οἶος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμαρ
ἐν Τροίῃ, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι φῶτες ὄλοντο. 355
[ἀλλ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,282
ἱστόν τ᾽ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
ἔργον ἐποίχεσθαι· μῦθος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει283
πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ᾽ ἐνὶ οἴκῳ.]»284
     ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει·285 360
παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ.
ἐς δ᾽ ὑπερῷ᾽ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
κλαῖεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον286
ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.287

[p. 52 modifica]

μνηστῆρες δ᾽ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα,288 365
πάντες δ᾽ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιθῆναι.289
τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύθων·
«μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες,290
νῦν μὲν δαινύμενοι τερπώμεθα, μηδὲ βοητὺς
ἔστω, ἐπεὶ τόδε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ 370
τοιοῦδ᾽, οἷος ὅδ᾽ ἐστί, θεοῖς ἐναλίγκιος αὐδήν.
ἠῶθεν δ᾽ ἀγορήνδε καθεζώμεσθα κιόντες291
πάντες, ἵν᾽ ὕμιν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποείπω,292
[ἐξιέναι μεγάρων· ἄλλας δ᾽ ἀλεγύνετε δαῖτας
ὑμὰ κτήματ᾽ ἔδοντες, ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους.293 375
εἰ δ᾽ ὕμιν δοκέει τόδε λωίτερον καὶ ἄμεινον294
ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσθαι,
κείρετ᾽· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,295
αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι·296
νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε»].297 380
     ὣς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες298
Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.299

[p. 53 modifica]

τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·300
«Τηλέμαχ᾽, ἦ μάλα δή σε διδάσκουσιν θεοὶ αὐτοὶ301
ὑψαγόρην τ᾽ ἔμεναι καὶ θαρσαλέως ἀγορεύειν·302 385
μὴ σέ γ᾽ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλῆα Κρονίων303
ποιήσειεν, ὅ τοι γενεῇ πατρώιόν ἐστιν».304
     τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Ἀντίνο᾽, ἦ καί μοι νεμεσήσεαι ὅττι κεν εἴπω;305
καὶ κεν τοῦτ᾽ ἐθέλοιμι Διός γε διδόντος ἀρέσθαι.306 390
ἦ φῂς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τετύχθαι;307
οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέμεν· αἶψά τέ οἱ δῶ
ἀφνειὸν πέλεται καὶ τιμηέστερος αὐτός.308
ἀλλ᾽ ἦ τοι βασιλῆες Ἀχαιῶν εἰσὶ καὶ ἄλλοι309
πολλοὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, νέοι ἠδὲ παλαιοί, 395
τῶν κέν τις τόδ᾽ ἔχῃσιν, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς·310
αὐτὰρ ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ ἔσομ᾽ ἡμετέροιο311
καὶ δμώων, οὕς μοι ληίσσατο δῖος Ὀδυσσεύς».
     τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύμαχος Πολύβου πάις ἀντίον ηὔδα·312
«Τηλέμαχ᾽, ἦ τοι ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,313 400

[p. 54 modifica]

ὅς τις ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλεύσει Ἀχαιῶν·314
κτήματα δ᾽ αὐτὸς ἔχοις καὶ δώμασιν οἷσιν ἀνάσσοις.315
μὴ γὰρ ὅ γ᾽ ἔλθοι ἀνὴρ ὅς τίς σ᾽ ἀέκοντα βίηφιν316
κτήματ᾽ ἀπορραίσει, Ἰθάκης ἔτι ναιετοούσης.317
ἀλλ᾽ ἐθέλω σε, φέριστε, περὶ ξείνοιο ἐρέσθαι,318 405
ὁππόθεν οὗτος ἀνήρ· ποίης δ᾽ ἐξ εὔχεται εἶναι
γαίης; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
ἠέ τιν᾽ ἀγγελίην πατρὸς φέρει ἐρχομένοιο,319
ἦ ἑὸν αὐτοῦ χρεῖος ἐελδόμενος τόδ᾽ ἱκάνει;320
οἷον ἀναΐξας ἄφαρ οἴχεται, οὐδ᾽ ὑπέμεινε321 410
γνώμεναι· οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκει».322
     τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Εὐρύμαχ᾽, ἦ τοι νόστος ἀπώλετο πατρὸς ἐμοῖο·
οὔτ᾽ οὖν ἀγγελίῃ ἔτι πείθομαι, εἴ ποθεν ἔλθοι,
οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι, ἥν τινα μήτηρ 415
ἐς μέγαρον καλέσασα θεοπρόπον ἐξερέηται.
ξεῖνος δ᾽ οὗτος ἐμὸς πατρώιος ἐκ Τάφου ἐστίν,
Μέντης δ᾽ Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχεται εἶναι
υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσει».
     ὣς φάτο Τηλέμαχος, φρεσὶ δ᾽ ἀθανάτην θεὸν ἔγνω.323 420

[p. 55 modifica]

οἱ δ᾽ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ᾽ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.324
τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθεν·
δὴ τότε κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος.325
Τηλέμαχος δ᾽, ὅθι οἱ θάλαμος περικαλλέος αὐλῆς326 425
ὑψηλὸς δέδμητο περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ,327
ἔνθ᾽ ἔβη εἰς εὐνὴν πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων.328
τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἅμ᾽ αἰθομένας δαΐδας φέρε κεδνὰ ἰδυῖα
Εὐρύκλει᾽, Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο,329
τήν ποτε Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν 430
πρωθήβην ἔτ᾽ ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ᾽ ἔδωκεν,330
ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν,331
εὐνῇ δ᾽ οὔ ποτ᾽ ἔμικτο, χόλον δ᾽ ἀλέεινε γυναικός·332
ἥ οἱ ἅμ᾽ αἰθομένας δαΐδας φέρε, καί ἑ μάλιστα
δμῳάων φιλέεσκε, καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα.333 435
ὤιξεν δὲ θύρας θαλάμου πύκα ποιητοῖο,334
ἕζετο δ᾽ ἐν λέκτρῳ, μαλακὸν δ᾽ ἔκδυνε χιτῶνα·

[p. 56 modifica]

καὶ τὸν μὲν γραίης πυκιμηδέος ἔμβαλε χερσίν.335
ἡ μὲν τὸν πτύξασα καὶ ἀσκήσασα χιτῶνα,336
πασσάλῳ ἀγκρεμάσασα παρὰ τρητοῖσι λέχεσσι337 440
βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, θύρην δ᾽ ἐπέρυσσε κορώνῃ338
ἀργυρέῃ, ἐπὶ δὲ κληῖδ᾽ ἐτάνυσσεν ἱμάντι.339
ἔνθ᾽ ὅ γε παννύχιος, κεκαλυμμένος οἰὸς ἀώτῳ,340
βούλευε φρεσὶν ᾗσιν ὁδὸν τὴν, πέφραδ᾽ Ἀθήνη.341

Il libro si apre e si conchiude con la visione di Athena, prima vigile nel cielo e ansiosa per la sorte di Ulisse, poi presente nella mente del figlio, che non può prender sonno e rimedita il consigliato viaggio. È uno dei libri più belli, degna introduzione a tutto il poema, disegnato mirabilmente, dove già s’agita una folla di figure scolpite, quali in rilievo con sublime umanità e voluta semplicità (Telemaco, Femio, Penelope, Antinoo, Eurimaco, Euriclea), quali nello sfondo (gli altri Proci, le ancelle); e su tutti si diffonde la luce divina di Athena, con tanta verità ed evidenza effigiata nelle spoglie di Mente: lontano, Ulisse, dolorante per la patria con ismania mortale, come lo tratteggia Athena nel cielo, e presente nel memore pensiero della moglie e del figlio, e nello scherno dei Proci: è lui che domina tutta la scena.

Note

 1. Il titolo, che gli Alessandrini preposero a ogni libro, segna a questo la divisione in due parti principali: 1. l'adunanza degli dei; 2. i consigli di Athena a Telemaco; ma lo sviluppo di esso è ben ampio. Athena, nell’adunanza dei numi, prospetta il caso e la dura vicenda di Ulisse, l’unico dei Greci non ancora tornato in patria — e forse lo desiderava più di tutti! — dopo la caduta di Troia. Ma Poseidone era irato inflessibilmente con lui, per l’accecamento di Polifemo; ora Athena, in assenza del dio, propone il ritorno dell’eroe, e Zeus con gli altri dei acconsente. Si manda Ermete da Calipso per imporle di rimandar libero Ulisse; Athena, sotto l’aspetto di Mente re dei Tafì, scende a Itaea, nella reggia, e vi trova i Proci banchettanti e Telemaco che assiste allo scempio della sua casa con impotente dolore. — Lo conforta, lo consiglia a far ricerche del padre certamente ancor vivo, e scompare prodigiosamente. — Telemaco, — e qui comincia l’ultima parte del libro — partita la dea, si mescola ai Proci, trasformato nell’animo, ad ascoltare il canto di Femio, l’aedo cieco, che cantava il luttuoso ritorno dei Greci. — Penelope dalle sue stanze l’ode e tutta attristata scende nella sala, e invita l’aedo a tacere o a cantare di qualche altro argomento. - Telemaco con virile inusitata fermezza la invita a ritirarsi, poi si volge con fiere parole a rimbrottare i Proci che ne rimangono stupiti. — Lo ribatte Antinoo; Eurimaco, poi, con modi più concilianti, gli domanda notizie dell’ospite subitamente scomparso. — Cala la sera fra i bagordi dei Proci che finalmente se ne vanno a dormire. — Telemaco fa altrettanto, ma non gli riesce di prendere sonno tutta la notte, pensando al viaggio consigliato da Athena.
 2. 1. Ἄνδρα μοι ἔννεπε: invocazione grandiosa nella sua semplicità, non molto dissimile da quella dell’Iliade; pure c’è qui un elemento nuovo ed essenziale; qui appare la figura del poeta (μοί), che là non si manifesta. — ἄνδρα, in posizione privilegiata, senza nome proprio, è più efficace: pensa all’Ei fu del Manzoni. Del resto, Ulisse non sarà nominato che al v. 21. — ἔννεπε (ἐννέπω), dalla rad. (σεπ-) lat. sec (distingui da quella di sequor! cfr. inquit). Cfr. la traduzione di Livio Andronico: «Virum, mihi, Camena, insece versutum» e la parafrasi oraziana «Dic mihi, Musa, virum, captae post tempora Troiae Qui mores hominum multorum vidit et urbes». Orazio, studioso assiduo e ammiratore del Nostro, nella Ep. I 2, considera i due poemi come il più bello ed efficace trattato di filosofia, affermando che Omero «quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non, Planius ac melius Chrvsippo et Crantore dicit». L’Iliade, secondo lui, è un vasto e colorito quadro della passione e delle stoltezze umane. Nell’Odissea, di contro a Ulisse, tipo ideale di sapienza e accortezza, stanno i Proci schiavi dei piaceri, i Feaci, popolo molle e senza nervi. — πολύτροπον, che sa volgersi a molte deliberazioni, ricco di espedienti; cfr. gli altri suoi epiteti πολύμητις, ποικιλόμητις ecc. — μάλα πολλά: lungamente.
 3. 2. πλάγχθη aor. pass, senza aum. da πλάζω. — Τροίης: att. Τροίας. — πτολίεθρον: oppidum. — ἔπερσε: v. πέρθω. Allude specialmente al suo concorso nella costruzione del cavallo.
 4. 4. ὅ γ(ε): pron. dimostrativo. — πάθεν: aumento omesso; ν. πάσχω. — ἄλγεα, senza contrazione. — ὃν κατὰ θυμόν: «nell’animo suo». Il pronome possessivo ὅς, ἥ, ὅν non è usato nella prosa, che lo sostituisce con αὐτοῦ, e ἑαυτοῦ se è riflessivo.
 5. 5. ἀρνύμενος, da ἄρνυμαι = cercar di ottenere; qui, di salvare. ἑταίρων: cfr. lt. satelles e (ϝ)έτης = parente, alleato.
 6. 6. ὧς, avv.; distingui dalla congiunzione ώς. — ἐρρύσατο: v. ῥύομαι, ἐρύω. — ἱέμενός περ: quamvis cupiens.
 7. 7. αὐτῶν σφετέρῃσιν (= σφετέραις): suis ipsorum, ἀτασθαλίῃσιν (= ἀτασθαλίαις) stultitiis: nota la ionica η invece di α. — ὄλοντο, senza aum.
 8. 8. νήπιος, vale infans (νη+ἔπος), quindi stolto.
 9. 8-9. κατὰ βοῦς ἤσθιον: tmesi di κατήσθιον. — Il fatto è narrato da Ulisse stesso al l. XII 340 e sgg. — Ὑπερίονος, attributo del sole = «il superno» (ὑπέρ), cioè «figlio dell’Alto», dei Titani Hyperione e Theia. Cfr. Esiodo, Theog. — Ἡελίοιο, epico=Ἡλιου.
 10. 10. τῶν «di queste vicende»: gen. part. dip. da ἁμόθεν = undecumque.
 11. 11. Ἔνθ(α): introduttivo = «Ebbene». — φύγον, senza aum. — αἰπύς=dirupato, inaccessibile: quindi, estremo.
 12. 12. οἴκοι (ϝοικοι): domi. — ἔσαν senza aum.
 13. 13. τὸν = eum: nè anche lo nomina! — κεχρημένος: χράομαι=sentir necessità, desiderio incontenibile»
 14. 14. πότνια: possente. Cfr. δεσπότης e lt. potis. — Καλυψώ = l’Occultatrice, figlia di Atlante, cfr. v. 57 e sgg. — δῖα (3): cfr. dies, Διός, rad. διϝ - splendere: è sempre attributo di dee, non di dei. — θεάων senza contr.
 15. 15. σπέσσι dat. pl. epico da σπέος. — πόσιν riferito a τόν: cfr. πότνια: il marito nell’antichità è il δεσπότης della casa, e anche a Roma ha la manus sulla moglie.
 16. 16. ἐτος.... ἐνιαυτῶν, sinonimi. «Quando col volger degli anni venne quello....». — περιπλομένων, da περιπέλομαι = volgersi attorno; rad. πελ, cfr. lt. pol-us.
 17. 17. οἱ, ei non sibi! — ἐπεκλώσαντο: ἐπικλώθω = filare (qui il destino) cfr. la Parca Κλωθώ.
 18. 18. ἦεν = ἦν. — ἀέθλων - ἄθλων, gen. dip. da πεφυγμένος.
 19. 19. οἷσι = οἷς.
 20. 20. Ποσειδάωνος, senza contr.: il nome è da ποτί (πρός) e la rad. οἰδ - gonfiare. Ricorda Οἰδίπους! — ἀσπερχές: «inflessibilmente». L’ἀ è intensivo, e σπέρχομαι = agitare, spingere. Considerando privativo l’ἀ, = senza tregua. — μενέαινεν: senza aum. Ricorda la μῆνις di Achille con cui s’inizia l’Iliade.
 21. 21. Ὀδυσῆι (forma orig.: vocali lunghe si abbreviano dinanzi a υ, onde Ὀδυσεύς, per met. quant. gen. Ὀδυσέως, caduta la spirante intervocalica). Ecco, finalmente lo nomina, e con quanta efficacia! Anche Dante non nomina che molto dopo la sua comparsa e per bocca di Beatrice, «la donna soletta che si gía Cantando e scegliendo fior da fiore», nel paradiso terrestre. — Il nome dell’eroe, secondo alcuni, è sinonimo di πολύτλας, secondo altri — e, per me, secondo lo stesso Om., cfr. l. XIX, 405 e sgg., - si ricollega alla rad. ὀδ- (lt. odi) = «che sostiene l’ira divina». In parecchi dialetti e iscrizioni si ha la forma Ὀλυσσεύς. — πάρος = πρίν, con l’inf. — ἣν γαῖαν, con l’acc. di moto senza prep., usato da O. con questo e con pochi altri verbi.
 22. 22. Αἰθίοπας = dal viso riarso (αἴθω e ὤψ). Abitavano su le rive del gran fiume Oceano e vivevano in tutta innocenza. — ἀμύμονες li chiama Om., chè gli dei si degnavano di visitarli e trattenersi con loro a banchetto. Cfr. Il. I 242. — μετεκίαθε, con l’aum.
 23. 28. Αἰθίοπας: nota questo unico esempio di epanallessi nell’Odissea. — τοί = οἵ. — δεδαίαται, da δαίω, invece di δεδαίται; il suff. αιται si trova solo dopo cons. o ι.
 24. 24. οἱ μέν.... οἱ δέ: alteri.... alteri. — δυσομένου.... ἀνιόντος, il primo, ptc. aor. forte sigm. di δύω; l’altro, ptc. pr. di ἄνειμι, (così sempre O. per significare il tramonto e il sorger del sole), con valore attributivo = gli Etiopi d’oriente e quelli d’occidente.
 25. 25. ἀντιόων (ἀντιάω): con valore finale = per prendere parte.... Nota il gen. dip.
 26. 26. ἔνθα: quivi. — ὅ γε: Ποσειδών. — τέρπετο, senza aum.; altri però leggono ὅ γ’ έτέρπετο. — οἱ.... άλλοι: «intanto gli altri (dei)».
 27. 27. Ζενός, da Ζῆν.
 28. 28. τοῖσι: tra loro, con valore loc. — μύθων: gen. part. dip. da ἄρχω.
 29. 29. ἀμύμονος Αἰγίσθοιο (= Αἰγίσθου): Egisto era ἀμύμων, non per le qualità morali, ma per la nobiltà, i pregi fisici ecc.: la parola è da ἀ privativo e μῶμος, eolico μῦμος.
 30. 30. τόν: quem. — ῥ(α), tronc. di ἄρα. — ἔκτανε, aor. f.
 31. 31. ὅ γ(ε)=Ζήν. — ἐπιμνησθείς: ptc. a. p. di μιμνήσκω: sopra c’è il medio rifles. μνήσατο. — ἔπε(α): senza contr. — ἀθανάτοισι: dat. con valore loc. come al v. 28. — μετ-ηύδα: impf. e con aum.
 32. 32. πόποι (παπαῖ): lt. papae, interiezione di sdegno. Pensa al dantesco Papé, Satan.... — βροτοί: rad. βρ- = mor-. sanscrito brtis: cfr. ἄμβροτος, ἀμβροσία. — αἰτιόωνται: assimil. e diectasi frequente; v. sopra, 25, ἀντιόων.
 33. 33. ἡμέων = ἐμῶν: ἔμμεναι = εἶναι. — οἱ δὲ καὶ: più efficace che οἱ αὐτοί.
 34. 34. σφῇσιν....: cfr. ν. 7.
 35. 35. ὑπὲρ μόρον: contro il destino. — νῦν: eran passati sette anni dalla morte d’Egisto «che regnò sette anni su la ricca Micene avendo ucciso l’Atride, e il popolo rimase sotto la sua tirannia» cfr. III 303 e sgg.
 36. 36. γῆμ(ε): senza aum. — ἄλοχον (ἀ intensivo e λέχος — compagna di letto) μνηστήν: la moglie di cui era stato prima μνηστής (cfr. μνάομαι, lt. procus). Sono accennati i due momenti essenziali di un maritaggio: il fidanzamento e le nozze, come fa la soavissima Pia dantesca: «Salsi colui che inanellata pria Disposata m’avea con la sua gemma».
 37. 37. εἰδώς (οἶδα): e pur lo sapeva l’estremo fato assegnatogli se....!». — πρό: ante avv.; ma può essere tmesi di εἴπομεν. — ἡμεῖς: nota l’efficacia del pron. in fine di verso (posizione privilegiata).
 38. 38. Ἑρμείαν (= Ἑρμῆν), ἐύσκοπον, providus: pensa a epi-scopus, a peri-scopio ecc.; ἀργειφόντην: «l’uccisor d’Argo» traduce il Monti, seguendo una falsa etim.; forse = rapido (ἀργός) messaggero (φαίνω), e tale è principalmente Mercurio, e tale lo celebra Orazio: te canam, magni Jovis et deorum nuntium; secondo altri = «che uccide con la luce»; il Festa: «l’occhiuto Argeifonte».
 39. 39. μή τε.... κτείνειν....: dip. da πέμψαντες che ha qui il valore del mander francese. — μνάασθαι: assimilazione. — ἄκοιτιν, da ἀ intensivo e κεῖμαι = «compagna di giaciglio».
 40. 40. τίσις unisci con Ἀτρείδαο: la vendetta di Atride la farà Oreste! Nota il passaggio, efficacissimo, al discorso diretto.
 41. 41. ἱμείρεται: congiuntivo omerico con vocale breve.
 42. 42. φρένας: il diaframma, il cuore — in senso largo — come sede della coscienza, e perciò, per noi, la mente (cfr. freniatria, freniatra).
 43. 43. πείθ(ε), senza aum. — φρονέων, senza contr.: è concessivo. — ἁθρόα: tutto in una volta, l’adulterio, l’omicidio, la trasgressione al comando divino.
 44. 44. ἠμείβετ(ο): pensa ai canti amebei; ἀμείβομαι è il verbo che introduce sempre le risposte in Om., e questo verso diventa una formola. — γλαυκῶπις: «dagli occhi di civetta?»; meglio, forse, «dagli occhi lucenti», chè γλαύξ si ricollega a γελάω, rido. «Pronta e con gli occhi ridenti» risponde Piccarda al desiderio di Dante.
 45. 45. ὕπατος è il superl. di ὑπέρ: poi sostantivato = console.
 46. 46. λίην = λίαν. — κεῖνος = ἐκεῖνος: con significazione di spregio. I Francesi, p. es., nella guerra mondiale, chiamavano spesso i Tedeschi «Eux», semplicemente. Nota la forza che aggiunge al pron. l’encl. γε. — ἐοικότι; da ripristinare il digamma: uniscilo con λίην.
 47. 47. ἄλλος, un altro, chiunque altro. — ῥέζοι (cfr. ἔργον rad. Ϝεργ da Ϝρεγ-): questo ott. è o iterativo, o potenziale; l’altro è desiderativo.
 48. 48-9. ἀμφί, col dat. μοί (anastrofe) è causale. — ἦτορ, cor: cfr. sanscrito hart, inglese heart, ted. herz. Nota l’affetto che splende nella parola! così Orazio chiama Virgilio: dimidium animae meae. — φίλων ἄπο: anastrofe, πήματα πάσχει: alliterazione, come sopra δαίφρονι.... δαίεται, e qui δὴ δηθὰ (jam diu).
 49. 50. ἀμφιρύτῃ, di 3 terminazioni, nonostante sia agg. composto. Strabone leggeva Ὠγυγίῃ ἀμφιρύτῃ: l’agg. è esornativo? pensa che a Ogigia è l’ὀμφαλός del mare; pensa anche alla vicinanza grandissima di altre isole dell’Arcipelago, e ricorda: «interfusa nitentes vites aequora Cycladas».
 50. 51. θεά: Calipso. — ἐν: avv. = intus.
 51. 52. Ἄτλαντος θυγάτηρ: Esiodo la fa nascere da Oceano e Tethys. — ὀλοόφρονος: «dai cupi pensieri». Athena non può aver simpatia pei Titani: vedine le ragioni nella Titanomachia, che è la parte più artistica della Theogonia esiodea.
 52. 53. βένθεα, senza contr. — ἔχει κίονας.... le colonne che separano (ἀμφὶς ἔχουσιν) il cielo e la terra. Eschilo, nel Prometeo legato, gli fa sostenere una colonna, con più verosimiglianza. Il Leopardi, nel Dialogo di Ercole e Atlante, su la base di questo mito, fa una satira amara del mondo degenere, tutto una terra di morti.
 53. 55. δύστηνον ὀδυρόμενον: l’infelice gemente.
 54. 56. μαλακοῖσι... λόγοισιν, dat. abl. di mezzo: «con molli e lusinghieri discorsi». Rad. μαλ- lt. mol (mollis).
 55. 57. ἐπιλήσεται (λανθάνω): nota il fut. ind. in dipendenza da ὅπως.
 56. 58 e sgg. Com’è bello, nella sua semplicità, questo assillante desiderio nostalgico della patria! com’è commovente! Cicerone ben lo rileva (D. O. I 44; D. L. II 1): l’eroe rinunciava per la sua Itaca, aspra di rocce, simile a un nido attaccato a scogli, perfino all’immortalità!
 57. 59. θανέειν: non contr.
 58. 60. φίλον, col valore, frequente, di possessivo. — τ(οί) = σοι.
 59. 62. Τροίῃ ἐν εὐρείῃ: «quand’era nell’ampio paese di Troia», e s’intende della vasta pianura dov’erano accampati i Greci. — οἱ: in eum. — ὠδύσαο: da ὀδύσσομαι, lt. odi.
 60. 63. νεφεληγερέτα, (solo nom. e voc.), uno degli epiteti più frequenti di Ζεύς, da νεφέλη e ἀγείρω.
 61. 64. φύγεν senza aum.
 62. 65. ἔπειτα, pleonastico, ma non raro nel discorso comune. — θείοιο: θείου-λαθοίμην, potenziale.
 63. 66. περὶ.... ἐστὶ: tmesi, = ἀριστεύει, è il primo; l’altro περί è avv.
 64. 67. τοί = οἱ. — ἔχουσιν: abitano, che è poi da habere.
 65. 68. γαιήοχος (cfr. ἔννοσίγαιος), da γαῖαϝοχος (da ϝέχω) = che ricinge la terra, lo Scuotiterra. — ἀσκελές avv., da ἀ int. e σκέλλω, disseccare = ostinatamente.
 66. 69. Κύκλωπος: gen. di causa. — ἀλάωσεν senza aum.: cfr. ἀλαός = cieco.
 67. 70. ἀντίθεον, perchè figlio di nume. — ὅου = οὗ, cuius: da ὅο (ojo), οἷο.
 68. 71. Θόωσα, la Veloce. — μιν = αὐτῷ. — τέκε, senza aum.
 69. 72. Φόρκυνος, da Φόρκυν o Φόρκυς, figlio di Ponto e Gea. Cfr. Theog. 237-38. Da lui prende nome il porto d’Itaca a cui approdò Ulisse tornando finalmente in patria (XIII 96 e 345). — ἀτρυγέτοιο = ἀτρυγέτου: luccicante, o — secondo altri — sterile, oppure irrequieto. — μέδοντος riferito a Phorcine: altri, men bene, legge μέδοντι e lo riferisce a Ποσειδάωνι del v. seg. Ma Phorcyne era pure un principe del mare!
 70. 74. ἐκ τοῦ: da allora. — ἐνοσίχθων (ἔνοσίς e χθών): lo Scuotiterra.
 71. 75. οὔ.... τι: «non certo....»
 72. 76. άλλ’ ἀγεθ’ (ἄγετε: agĭte): «ma orsù....». — περιφραζώμεθα: esortativo = provvediamo.
 73. 77. ὅπως ἔλθησι ( = ἔλθῃ): chiarisce νόστον = «perchè possa arrivare a casa sua».
 74. 79. ἀέκητι (cfr. ἀέκων, ἀκων): «a dispetto degli dei», e il concetto è lumeggiato da οἶος, così efficace in fine di verso. Perciò l’incrollabile certezza espressa dal fut. μεθήσει!
 75. 81. esam. spondaico.
 76. 82. εἰ μὲν δή: se proprio. — τοῦτο, cioè il ritorno di U. accennato nel v. seg.
 77. 83. ὅνδε δόμονδε, con ripetuto suffisso di moto, che conferisce chiarezza inequivocabile = εἰς ὅν δόμον.
 78. 84 ἔπειτα = e allora.... — διάκτορος (διάγω): messaggero.
 79. 85. Ὠγυγίην: Ogigia che val, forse, sacra per antichità, e collocata da alcuni presso Creta, o Malta, o presso la Sicilia. — ὀτρύνομεν, cong. es. con vocale breve = ὀτρύνωμεν.
 80. 86. νημερτέα, senza contr.; da νή e ἁμαρτάνω: infallibile.
 81. 87. ταλασίφρονος = dall’animo paziente. Cfr. τλήμων, rad. τλα (ἔτλην, τλῆναι: lt. tol-lo tuli). — κε = ἄν: cfr. v. 77.
 82. 88. ἐσελεύσομαι, da εἰσέρχομαι. Altri legge Ἰθάκηνδε ἐλεύσομαι, chè l’iato è lecito (così anche il Festa), data la cesura trocaica. — ὄφρα, finale.
 83. 89. μᾶλλον, più che per l’innanzi. — θείω = θῶ.
 84. 90. κάρη ion. per κάρα, acc. di rel. — Ἀχαιοὺς: tali erano anche gl’Itacesi, allora.
 85. 91. μνηστήρεσσιν (att. μνηστῆρσι), lt. proci (da precor). — ἀπειπέμεν (ἀπόφημι, a. 2 inf.) = dare il bando.
 86. 92. εἰλίποδας, da πούς e εἴλω ~ dai piedi striscianti. — ἕλικας (ἕλιξ) — dalle corna ricurve, o forse = tondi.
 87. 93. ἐς Πύλον: di Messene o di Trifilia? tutte e due eran di Nestore e non è possibile distinguerle. — ἠμαθόεντα, da ἄμαθος, sabbia.
 88. 94. πευσόμενον: finale.
 89. 95. μιν = αὐτόν — affinchè la gloria abbia lui, cioè affinchè abbia gloria ecc.
 90. 96. Qui comincia la seconda parte: Athena in Itaca. — ποσσίν, att. ποσί(ν).
 91. 97. φέρον, senza aum. — ἠμὲν.... ἠδέ.... et.... et — ὑγρήν, sostant. mare.
 92. 98. ἀπείρονα da ἀ priv. e πεῖραρ confine, quindi sconfinata (la terra).
 93. 99. ἀκαχμένον: rad. ἀκ, con radd. attico (ἀκμή, punta).
 94. 100. βριθύ (ἔγχος), sempre in principio di verso. — στιβαρόν, salda (στείβω). — τῷ — quo, qua hasta. — δάμνησι: v. δάμνημι.
 95. 101.- τοῖσιν = οἶς. — κοτέσσεται, cong. a. con vocal breve da κοτέω. Cfr. κότος, il rancore. — ὀβριμοπάτρη, la figlia del forte padre: ὄβριμος, da βρίθω; cfr. v. 100, βριθύ riferito all’asta. — I sei versi 96-101 sono giustamente sospetti e sembrano un vero centone; tra l’altro, il 102 è frequente nei due poemi.
 96. 102. βῆ (= ἔβη) col ptc. seg. è frequente nell’Iliade; il v. αἴσσω (slanciarsi) si dice di ogni oggetto che si levi rapido, anche del fumo e del fulmine.
 97. 103. ἐνὶ δήμῳ (cfr. rad. δα - di δαίομαι, dividere), nella città, non nella regione. — στῆ = ἔστη: efficacissimo in principio di v. — ἐπὶ προθύροις. Il πρόθυρον è la porta esterna che dà accesso al vestibolo (θυρών), al termine del quale c’era la θύρα che s’apriva sul cortile (αὐλή) chiuso da un colonnato (αἴθουσα). Un’altra porta di faccia a queste (πρόδομος) metteva nel μέγαρον degli uomini, ampio salone col focolare cinto da peristilio con soffitto piano (μέλαθρον). Dopo questo era il μέγαρον femminile, stanza di lavoro della padrona e delle ancelle; nelle pareti laterali si aprivano le porte delle stanze da letto e d’accesso al piano superiore (ὑπερῷον) destinato alle fanciulle e alle schiave. — Dal cortile, pel portico, si accedeva alla foresteria, alle scuderie ecc.: tutto l’edificio era cinto da un muro, e presentava la forma di un rettangolo.
 98. 104. ἔχε: attico? — χάλκεον, senza contr.
 99. 105. εἰδομένη, rad. Ϝιδ, lt. video: «e somigliava». — Ταφίων: Tafo, una delle Curzolari, a nord d’Itaca. — ἡγήτορι = signore: il re era Ulisse.
 100. 106. ἀγήνορας (ἄγαν, molto è ἀνήρ), in senso cattivo, superbi; altrove in senso buono, arditi. — ἔπειτα, allora.
 101. 107. πεσσοῖσι, con sassolini: un giuoco non dissimile dal moderno filetto dei nostri ragazzi; secondo gli antichi, chi di loro vincesse, avrebbe sposato Penelope.
 102. 108. ἥμενοι: ἧμαι, κάθημαι, siedo. — ῥινοῖσι, ὁ ῥινός, pelle.
 103. 109. ὀτρηροί: solleciti.
 104. 110-11. οἱ μὲν....: i κήρυκες, superiori di grado agli altri serventi; οἱ δὲ.... i θεράποντες, come a dire dei paggi, gli uni e gli altri, probabilmente, del sèguito dei proci, come pare accenni l’agg. ὀτρηροί: tali non sarebbero stati, se della famiglia di Telemaco. — οἶνον (Ϝοῖνον, vinum): da ripristinare il digamma. — πολυτρήτοισι: dai molti fori. Cfr. τιτράω, forare. — τραπέζας (τετραπέδϳα?): a ogni tavola sedeva una coppia.
 105. 112. πρότιθεν, dorico ep. — προὐτίθεσαν. — τοὶ δέ, e altri ancora.... — δατεύντο, da δατέομαι, senza aum., con contr. ionica.
 106. 113. Τηλέμαχος: ecco entra in scena il figlio che l’eroe aveva lasciato bambino, recandosi a Troia: il nome vale arciere (che combatte da lontano). — θεοειδής: dall’aspetto divino. — ἧστο: impf. di ἧμαι. — τετιημένος da τετίημαι, pf. senza pres. = travagliato, affranto — φίλον (poss.) ἦτορ, acc. di rel.
 107. 115. ὀσσόμενος (ὄσσομαι, spectare): rad. ὀκ, ὀπ lt. oc-ulus. È un verbo che indica, più che la percezione materiale, la contemplazione dell’animo.
 108. 116. σκέδασιν (v. σκεδάνννμι) θείη: «gettasse lo scompiglio», più vivace assai che se avesse detto semplic. σκεδασείη.
 109. 117. τιμήν.... ἔχοι: «riprendesse il suo onore», αὐτός, egli, cioè Ulisse: altri, men bene, intende Telemaco, che dalla sperata azione del padre avrebbe riflesso di gloria e sicurezza di possesso. — οἷσιν, poss.
 110. 118. τά: haec. — ἰθύς: recta.
 111. 119. προθύροιο, att. προθύρου. — νεμεσσήθη, senza aum.: cfr. νέμεσις.
 112. 120. ξεῖνον, in pos. privilegiata, come fa risaltare il nobile sdegno di T.! si trattava di un ospite, e l’ospite era sacro: perfino il prigioniero di guerra, diventava compagno d’armi del nemico, appena se ne fosse riscattato. — δητὰ: diu, cfr. δήν. — θύρῃσιν (θύραις): locativo. — ἐφεστάμεν, inf. pf., att. ἐφεστάναι: cfr. lt. stare, stare in piedi.
 113. 121. ἕλε = εἷλε.
 114. 122. μιν = αὐτῷ: Telemaco crede che l’ospite sia quel che pare, un uomo. - Verso che ricorre, qua e là con qualche modificazione, molte volte in Om.: è come una formula introduttiva delle parlate. — πτερόεντα (πτερόεις, 3): epiteto costante di ἔπεα (ἔπη); πτερόν = ala.
 115. 123. ἄμμι, eolico per ήμῖν. — φιλήσεαι (φιλήσῃ) — «sarai trattato da amico».
 116. 124. δείπνου, gen. part. Nei tempi storici, tre erano i pasti dei Greci: la piccola colazione della mattina (ἀκράτισμα), pane e vino; la colazione (ἄριστον) del mezzogiorno, con cibi caldi; il pasto principale, a sera (δεῖπνον o anche δόρπον). — πασσάμενος ptc. a. da πατέομαι: cfr. pa-sco, pa-nis, pa-bulum. — ὅττεο, gen. ion. ep, (=ὅτευ, att. οὖτινος).
 117. 126. ἔσαν, ἦσαν. — ὑψηλοῖο: ὑψηλοῦ. Non occorre ormai notare più questo suffisso del gen. omerico.
 118. 128. δουρο–δόκης (δόρυ e δέχομαι): l’astiera, forse, era la colonna stessa, scannellata, e cinta da anelli e corregge a cui s’infilavano le aste; ma potrebbe essere anche un armadio fra due colonne, tanto più che è ben levigata.
 119. 130. ἐς θρόνον: noi diremmo, in una poltrona, con spalliera alta e bracciuoli; mentre il κλισμός su cui siede Tel. è una sedia bassa, con spalliera curva e senza bracciuoli. — εἷσεν ἄγων: traduci con due verbi coordinati, togliendo l’hysteron-proteron: εἷσα è a. att. Cfr. έζομαι, rad. sed, lt. sedeo, sedes. — λῖτα, un tappeto: cfr. λίνον, linteum. — πετάσσας: v. πετάννυμι.
 120. 131. δαιδάλεον: lavorato con arte (pensa a Dedalo). — θρήνυς, sgabello: att. θρᾶνος.
 121. 132. ποικίλον: con vari fregi; dalla rad. πικ, lt. pictus: pensa al Pecile, in cui era istoriata la battaglia di Maratona, e in prima fila Milziade. — ἔκτοθεν ed ἔκτοσθεν: in disparte.
 122. 133. ὀρυμαγδῷ: cfr. rumor, rugire.
 123. 134. ἁδήσειε (ἁδέω): ἅδην = in abbondanza, perciò = averne fin troppo, disgustarsi.
 124. 135. ἠδὲ: e anche, ma intendi e soprattutto. — ἔροιτο da ἠρόμην.
 125. 136 χέρνιβα, da χείρ e νίπτω, lavo. — ἀμφίπολος (v. πέλομαι) = colei che si muove attorno, l’ancella, un po’ meglio trattata delle altre schiave: accompagnava spesso la padrona, e appunto due ancelle accompagneranno fra poco Penelope. — προχόῳ.... καλῇ χρυσείῃ — in una bella brocca d’oro (v. χέω). — φέρουσα, solito pleonasmo descrittivo.
 126. 138. νίψασθαι: a. inf. finale: in origine, lavanda rituale, poi consuetudine igienica. — παρά: avv.
 127. 140. εἴδατα (εἷδαρ: v. ἔδω): cibi. — χαριζομένη: largheggiando. — παρεόντων, di quel che c’era in casa, cioè, di cibi avanzati e riposti, caso mai giungesse un ospite impreveduto. Così Orazio (S. II 2): Rancidum aprum antiqui laudabant, non quia nasus Illis nullus erat, sed – credo - hac mente, quod hospes Tardius adveniens vitiatum commodius quam Integrum edax dominus consumeret. Ed era un proverbio che ammoniva che bisogna serbar sempre qualcosa, pel caso che giunga un ospite. Qui, naturalmente, non si tratta di cibi rancidi (e del resto, in Orazio, quel rancidum vale magari rancido): Aristarco considerava spurio questo verso, che è, comunque, inutile.
 128. 141. δαιτρός: scalco. — ἀείρας (αἴρω), non è pleonastico.
 129. 142. σφι dat. di tutti i numeri.
 130. 143. θάμ(α) ἐπῴχετο: indica bene la diligente premura = «ogni tanto accorreva».
 131. 144. ἐς, avv.
 132. 145. ἑξείης = ἑξῆς.
 133. 147. σῖτον: distingui da ἄρτος = pane lavorato, ma qui ha lo stesso significato.
 134. 148. κοῦροι: donzelli, garzoni. — ἐπεστέψαντο, empirono fino all’orlo, non già, all’uso latino, inghirlandavano di fiori le tazze (cfr. Aen. I 724): il verso ricorre spesso, come anche il 150.
 135. 149. ὀνείατα, v. ὄνειαρ. — ἴαλλον: ben dipinge l’avidità di costoro.
 136. 150 Cfr. Virg. Postquam exempta fames: ἐξ.... ἕντο [ἵημι], tmesi.
 137. 152. μολπή: cfr. μέλος — canto (Hor. C. III 4: «Descende caelo et dic, age, tibia Regina longum Calliope melos), e Melpomene. — ὀρχηστύς: ricorda che l’ὀρχήστρα è quella parte del teatro dove si svolgevano le evoluzioni del coro.
 138. 153. κίθαριν, a 4 corde, mentre la λύρα ne aveva 7, poi 8 con Simonide, e 9 con Timoteo: questa rappresenta l’ulteriore sviluppo di quella inventata da Amfione re di Tebe.
 139. 154. Φημίῳ: il nome indica di per sè stesso la sua qualità. Vedi quel che di sè stesso dice al l. XXII 347. αὐτοδίδακτος δ᾽ εἰμί, θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας παντοίας ἐνέφυσεν. — ἀνάγκῃ: altrettanto dirà al luogo citato. Nota la pos. privilegiata.
 140. 155. ἦ τοι ὁ, formola di trapasso = or egli....». — φορμίζων: la φόρμιγξ è la lira. — καλόν: avv.
 141. 156-7. προσέφη: est adlocutus. — πευθοίατο — πεύθοιντο.
 142. 158. ἦ | καὶ | μοί.... forma d’interrog. = al ne enclit. lat. — νεμεσήσεαι = νεμεσήσῃ, ft. m. di νεμεσάω. — ὅττι = ὅτι. — κεν = ἄν.
 143. 159. τούτοισιν, in princ. di v. rileva bene lo spregio. — κίθαρις καὶ ἀοιδή: sopra aveva detto μολπή τ’ ὀρχηστύς τε.
 144. 160. ῥεῖα: facile. — νή-ποινον: impunemente, a ufo.
 145. 161. πύθεται: marciscono. Il quadro desolato si lascia comparare con ciò che delle sue ossa dice Manfredi: «or le bagna la pioggia e move il vento». — ὄμβρος: pensa a imber.
 146. 162. κείμενα: pietà di figlio! ei le vede, quelle ossa abbandonate, senza che mano amica le componga nella pace del sepolcro; e le vediamo anche noi, per la pos. privilegiata della parola. — ἤπειρος, è la terra ferma, per dove si passa (ᾖ e περάω). — κυλίνδει: cfr. κύλινδρος, il cilindro.
 147. 163. ἰδοίατο = ἴδοιντο: il sogg. è chiaro.
 148. 164. κε = άν, regge ἀρησαίατο = ἀρήσαιντο (ἀράομαι: cfr. ἀρητήρ).
 149. 166. ὁ, senza nominarlo, come sopra κεῖνον: sempre presente alla mente del figlio!
 150. 167. θαλπωρή, speranza, sollievo. — εἴ περ: neanche se. — φῆσιν (φῇ): il cong. è retto da εἴ περ.
 151. 169. Tel. s’avvede d’essersi lasciato trasportare dall’onda amara dei ricordi e dello sdegno, quasi dimenticandosi dell’ospite: bruscamente si ripiglia, e il passaggio, come il rimpianto, è indice di meravigliosa intuizione psicologica.
 152. 170. πόθεν.... ἀνδρῶν: unde gentium? — Cfr. Properzio I 22. Qualis et unde genus, qui sint mihi, Tulle, penates Quaeris.
 153. 172. εὐχετόωντο: nota la distrazione omerica.
 154. 173. οὐ μὲν γὰρ.... verso ripetuto più volte, ciò che induce a crederlo una specie di proverbio d’isolani.
 155. 174. ἐτήτυμον = ἀληθῶς.
 156. 175. νέον, avv. = primum.
 157. 176. ἴσαν, impf di εἶμι costr. coll’acc. (δῶ = δῶμα).
 158. 177. ἐπί-στροφος (στρέφω) ἦν...: «soleva andare attorno pel mondo». Tale lo rappresenta anche Dante: ricorda l’orazion picciola!
 159. 179. τοιγάρ: ma sicuro, che....
 160. 180. Ἀγχιάλοιο, da ἄγχι e ἅλς, il marittimo. — εὔχομαι, ricorre spesso in Om., quando uno accenna alla propria stirpe, a relazioni di ospitalità e d’amicizia, esclusa ogni vanteria. — Μέντης (rad. μεν, mon-eo) si raccosta a Mentore....
 161. 182. ὧδε: così; altri, men bene, qua.
 162. 183. οἴν-οπα: oscuro, violaceo. — ἀλλοθρόους, d’altra lingua.
 163. 184. Τεμέσην (Ταμασός), nell’isola di Cipro. — μετά χαλκόν: per bronzo, per farne incetta. — σίδερον: secondo il Beloch, mio venerato maestro, sono spurii tutti i versi d’ Om. accennanti a ferro (qui, non lavorato; in verghe), il che pare eccessivo.
 164. 185. ἥδ᾽: dittico, costà = τῇδε.
 165. 186. Ῥείθρον e Νήϊον, porto e monte d’Itaca; questo, diramazione del Νήριτον.
 166. 188. ἐξ ἀρχῆς, dichiara πατρώϊοι: «ospiti da parte di padre da tempo antico».
 167. 189. Λαέρτην, marito di Anticlea e padre di Ul. — πόλινδε: col suffisso di moto.
 168. 192. παρτιθεΐ: παρατίθησι.
 169. 193. ἑρπύζονα...: «strascicandosi pei declivi del podere piantato a viti». Nota l’efficacia pittoresca che dà al ptc. la posizione.
 170. 194. μιν: αὐτόν. Nota l’abilità di Mente: aveva deviato dalla sua rotta, per rivedere l’amico!...
 171. 195. βλάπτουσι κελεύθου: reditu prohibent.
 172. 197. που: alìcubi. — ζωὸς: vivente.
 173. 198. νήσῳ....: ben lo sa la dea, dov’è l’eroe; ma parlando da mortale, lascia la cosa imprecisata, e aggiunge il particolare degli uomini selvaggi che forse lo trattengono suo malgrado.
 174. 201. ὀίω: trisillabo.
 175. 202. οἰωνῶν: da οἰωνός, ὀϜ-ιωνός, av-is: qui, naturalmente, augurio.
 176. 203. ἔτι, con final lunga, perchè δηρόν è da δϜηρόν. — φίλης, qui non è poss.
 177. 205. φράσσεται ecc.: «saprà trovare la via di ritornare». — πολυμήχανος: ricco di espedienti.
 178. 206. come al v. 169: la risposta è, nat., condotta su la proposta.
 179. 207. τόσος πάις (bisillabo): noi diremmo un pezzo di ragazzo come sei; ma c’è anche una punta di garbato rimprovero.
 180. 208. ἔοικας: da ripristinare il digamma.
 181. 209. τοῖον, avv. che modifica l’avv. prec. = così spesso.
 182. 210. ἀναβήμεναι, sott. νῆα.
 183. 211. κοίλῃς.... epiteto epico di νηυσίν, come θοή ποντοπόρος, κορωνίς, ἀμφιέλισσα, πολνκληίς ecc., adoperati, si sa, a volta a volta, con sottile distinzione: κοῖλος è da κόϜ-ιλος, cfr. cavus, caelum.
 184. 213. πεπνυμένος (πνέω) = inspirato, e quindi prudente.
 185. 214 = 179.
 186. 215. La risposta è di quelle care ingenuità per cui piace tanto la poesia di Om.; chi distingue una Telemacheide dall’Odissea, ci trova un argomento della minor facoltà artistica del poeta di quella.
 187. 216. ἑόν, poss. da non confondersi con ἐύς (anche ἠύς) ἐῆος = buono, valoroso.
 188. 217. ὄφελον: l’aor. di ὀφείλω vale spesso utinam, per cosa inverificabile.
 189. 218. κτεάτεσσι (κτάομαι) ἔπι: anastrofe; κτέαρ, κτέατος = κτέανον. — ἔτετμεν, a. senza pres. = raggiungere.
 190. 219. ὃς riferito a τοῦ del v. seg.
 191. 220. ἐπεὶ.... έρεείνεις (εἴρομαι): l’innocente sfogo ei lo fa perchè provocato dalla domanda.
 192. 222. νώνυμνον (da νή e ὄνομα): i codici hanno νώνυμον: perchè la correzione?
 193. 223. θῆκαν = ἔθεσαν. — ἐγείνατο: ἐγεινάμην è causativo di γίγνομαι; ma le forme del pres. γείνομαι sono secondarie dell’altro. — Πενελόπεια e poi Πενηλόπη (cfr. πήνη, tela), figlia di Icario e Peribea, bella da quanto Diana e Venere, sebbene Ul. nel l. V la giudicherà inferiore a Calypso; ma lo dice egli, alla dea, con fine accorgimento.
 194. 225. δαίς (δαίω), qui banchetto. — ἔπλετο (πέλομαι), qui = est. — τίπτε = τί ποτε. — σε: l’acc. è giustificato da χρεώ = ἐχρήν.
 195. 226. εἰλαπίνη: convito festivo, γάμος: per nozze, ἔρανος, una coena collaticia, «alla romana», un «picnic».
 196. 227. δοκέουσι, diverso da φαίνονται.
 197. 228. νημεσσήσαιτο, cfr. v. 158.
 198. 229. ὁρόων, distractio omerica che non è più il caso di rilevare.
 199. 231. ἀνείρεαι.... μεταλλᾷς: nesso sinonimico: «giacché mi fai queste domande e vuoi sapere....».
 200. 232. οἶκος: da ripristinare il digamma. — μέλλεν.... ἔμμεναι, ben doveva essere....
 201. 233. ὄφρ(α): finchè.
 202. 234. ἐβόλοντο (= ἐβούλοντο) forma più antica, da βόλνομαι (rad. βολ, da Ϝολ, vol-o).
 203. 235. αἴστον, invisibile: da ἀ priv. e Ϝιδ.
 204. 236. ἐπεὶ οὔ κε.... ἀκαχοίμην: «nè io certo sarei così afflitto». Cfr. ἄχος, ἄχνυμαι, Acheronte: è un aor. con radd. La protasi, segue: εἰ..,. δάμη, «e fosse pur morto, ma in battaglia, nel furor della mischia, in vista di Troia, fra le braccia degli amici, dopo la vittoria!» meno amaro, allora, il mio lutto, confortato dalla sua gloria.
 205. 238. τολύπευσεν: la τολύπη è il gomitolo di lana filata (pensa alle Moire), quindi τολυπεύω = travagliarsi lavorando, condurre a termine.
 206. 239. Παναχαιοί «i Greci confederati», ricorre spesso nell’Il.; nell’Od. qui solo.
 207. 240. ἤρατο (ἄρνυμαι, αἴρω) avrebbe acquistato.
 208. 241. Ἅρπυιαι (ἁρπάζω): non le Arpie virgiliane e dantesche, ma gli spiriti delle procelle. — ἀνηρείψαντο: (ἀν-ἐρείπομαι) è il verbo direi tecnico dell’azione delle procelle = rapire in alto.
 209. 242. ἄπυστος da ἀ priv. e rad. πυθ (πυνθάνομαι). — ὀδύνας (ὀδ-, ἐδ- edo), cure mordaci, affanni estenuanti.
 210. 243. κάλλιπε = κατέλιπε.
 211. 244. οἶον, va con κεῖνον. — κήδε(α): cure, in senso affannoso.
 212. 246. Σάμη: Cefalonia; Ζάκυνθος, la patria del Foscolo ch’egli ricorda nelle Grazie con versi soavissimi, indimenticabili.
 213. 247. κραναήν (cfr. κάρα, κάρηνον): ricorda i citati luoghi di Cic. — κοιρανέουσιν cfr. κοίρανος, κύριος): sono i principi dipendenti da Ulisse. — τρύχουσι = τείρουσι (terunt): da ripristinare il digamma (ϝοῖκον).
 214. 251. οἶκον ἐμόν: si sente qui la coscienza del suo personale diritto, svegliatasi al contatto divino; la vigilia, forse, non avrebbe parlato così.
 215. 252. ἐπ-αλαστήσασα: sdegnata, crucciata per ciò (ἄλαστος = inconsolabile).
 216. 253. ἦ δὴ πολλόν (unisci con δεύῃ)...: molto, certo, hai bisogno di.... — ἀποιχομένου: pres. con val. di perfetto, non raro.
 217. 255. Il periodo ipotetico che qui s’inizia, interrotto da lunga parentesi, è ripreso con epanalessi al verso 265 a cui segue rapida e sarcastica l’apodosi. — ἐν πρῴτῃσι θύρῃσιν — ἐν προθύροις: vedi verso 103.
 218. 256. πήληξ è l’elmo.
 219. 259. ἐξ Ἐφύρης, forse di Tesprozia, presso Parga. — Μερμερίδαο, figlio di Mermero, nipote di Giasone e Medea.
 220. 262. ἰοὺς χρίεσθαι: nell’Il. Ul. nè si serve mai dell’arco, nè unge di veleno le frecce; ecco una differenza essenziale tra i due poemi.
 221. 265. τοῖος ἐὼν, riprende la protasi interrotta.
 222. 266. ὠκύμοροί, πικρόγαμοι: amare nozze! con la morte, s’intende.
 223. 267. ταῦτα.... κεῖται, Dio solo lo sa, è quasi una formola; la spiegazione di ταῦτα è nel v. seg.
 224. 269. ἄνωγα, pf. pres. = iubeo.
 225. 271. ἐμπάζεο (rad. παγ: πήγνυμι), figgi in cuore.
 226. 272. ἥρωας, non certo nel senso consueto; chè non tutti erano eroi, p. es. Tersite! è esornativo soltanto, come nella prosa att. ἄνδρες.
 227. 274. ἐπὶ σφέτερα, alle lor case. — σκίδνασθαι (cfr. scindo, scisma): è un verbo pittoresco.
 228. 276. πατρός.... δυναμένοιο, assai facoltoso.
 229. 277. ἀρτυνέουσιν (ἀρτύνω) ἔεδνα: appresteranno gli ἔδνα, che nell’età eroica si davano dallo sposo al suocero, quasi comperasse la sposa; ma è qui soltanto che si fa eccezione, e nel VII. dove Agam. per placare Achille gli offre in isposa una delle sue figlie senza dotarla, anzi dotandola egli stesso, e con che dote! (IX 144-45).
 230. 278. ἔοικε; da riprist. i dig.
 231. 279. πυκινῶς, accortamente, o anche prudentemente: ricorda la Pnice d’Atene.
 232. 280. ἐείκοσιν, il numero solito di rematori per navi onerarie.
 233. 281. πευσόμενος, ptc. f. fin. — δήν: diu.
 234. 282. ὄσσαν, rad. Ϝοκ (Ϝοκϳα): cfr. vox.
 235. 285. Μενέλαον: il valoroso e sfortunato Atride racconterà egli stesso le vicende del suo ritorno, pel quale impiegò otto anni (IV 351, seg.).
 236. 286. δεύτατος: era stato l’ultimo a tornare e verosimilmente ne doveva sapere più degli altri.
 237. 288. ἦ τ’ = ἦ τοι.
 238. 289. μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντος: espressione volutamente sovrabbondante, come tante altre, per conferire al poema il colorito della semplicità popolare.
 239. 291. χεῦαι: aor. inf. con valore d’imperat. da χέω, spandere, poi innalzare. — σῆμα, qui monumento sepolcrale. — ἐπὶ, avv. = sopra il monumento. — κτέρεα: onori funebri; il verbo è formato dal sost. I superstiti bruciando gli averi e gli oggetti più cari all’estinto, s’illudevano quasi ch’egli portasse con sè parte dei suoi beni.
 240. 292. ἔοικε; da ripristinare i dig. — δοῦναι, a. inf. imperat.
 241. 293. τελευτήσῃς καὶ ἔρξῃς (ἔρδω): nesso sinonimico = compiere e menare a termine
 242. 291. φράζεσθαι, infinito imperativo.
 243. 296. ἀμφαδόν, cfr. ἀναφαίνω: palam.
 244. 297. νηπιάας = νηπιέας, per attrazione, = bambinate, puerilità. — ὀχέειν (ὄχις carro) = portare; qui trattenersi, spassarsela in....
 245. 298. ἢ οὐκ: una sillaba sola (sinizesi). — ἔλλαβε, circondò.
 246. 299. πατροφονῆα: il v. seg. è epesegetico.
 247. 301. φίλος, invece del voc.
 248. 303. αὐτάρ ἐγών: io dal canto mio.
 249. 304. ἀσχαλόωσι μένοντες, mi aspettano impazienti.
 250. 307. φίλα φρονέων (φρήν, mente) = con pensiero amico.
 251. 308. ὥς τε πατήρ...: così almeno pareva a lui che non poteva ricordare la voce e la parola del padre!
 252. 309. ἐπειγόμενός περ: concessivo = quamquam festinas (Hor. C. I. 28, 35). — ὁδοῦ, gen. caus.
 253. 310. ὄφρα, finale. — τεταρπόμενος è la conseguenza di λοεσσάμενος.
 254. 312. κειμήλιον (κεῖμαι): anche noi diciamo cimelio un oggetto molto prezioso.
 255. 316. ὅττι κέ: quale che sia.
 256. 317. αὖτις ἀνερχομένῳ: redeunti mihi. — δόμεναι = δοῦναι, con valore d’imperat.
 257. 318. καί μάλα καλόν: par qui di vedere il fine sorriso della dea. — ἄξιον.... ἀμοιβῆς: degno di contraccambio.
 258. 320. ἀνοπαῖα: pl. n. con valore di avv. = in alto; secondo altri, come aquila, e in tal caso sarebbe sinonimo di φήνη aquila marina (Aristarco); altri, leggendo ἀν’ ὀπαῖα, «pel foro del camino»; ma non è possibile precisare.
 259. 321. μένος καὶ θάρσος: forza e fiducia in sè. — ὑπέμνησεν: memorem fecit; ἑ = ipsum.
 260. 322. νοήσας...: «avendo tutto osservato nella sua mente».
 261. 323. οἴσατο (οἴομαι): intellexit.
 262. 324. φώς, l’eroe: distingui da τὸ φῶς (φάος).
 263. 325. Telemaco fra i Proci: ecco la terza parte del libro. Telemaco, al contatto della divinità, s’è trasformato, è divenuto ἰσόθεος φώς; prima, dinanzi allo scempio prepotente dei Proci, fremeva e taceva; ora li affronta, parla alto e forte a essi e alla madre, si sente di rappresentare l’autorità paterna, di essere il padrone della casa. — ἀοιδός: Femio. — τοῖσι, dat. locativo: fra essi o quivi.
 264. 326. εἵατο, da ἧμαι, impft. 3a plurale.
 265. 328. τοῦ: eius, avvicinalo a ἀοιδήν. — ὑπερωιόθεν, col suff. di moto da luogo: dal piano superiore, dove spesso era l’appartamento delle donne. — φρεσὶ σύνθετο: mente percepit.
 266. 331. οὐκ οἴη...: cfr. Il. III 143, e quanto s’è detto al v. 136. — ἀμφίπολοι δύω: Autonoe e Ippodamia, che nominerà al l. XVIII 82. Penelope entra in iscena degnamente: se ne stava appartata nelle sue stanze; le giunge all’orecchio il canto di Femio, che suscita in lei dolorosi ricordi, una folla di pensieri e desiderî, ed ecco subito scende a precipizio le scale, per fare cessare quel canto, che la turba e la sconvolge, noncurante di trovarsi a faccia a faccia cogli odiati Proci beffardi.
 267. 333. πύκα: solidamente o anche artisticamente. — στῆ παρὰ σταθμὸν: ma non va oltre la soglia; là dentro vi sono i Proci!
 268. 334. ἄντα παρειάων, su le guance. — σχομένη, tirato già, trattosi: lo cala sulla faccia, perchè in presenza di uomini. — κρήδεμνα, da κάρη e δέω, lego.
 269. 335. παρέστη, adstitit.
 270. 336. δακρύσασα: così parla a Giove Venere nell’Eneide, lacrimis oculos suffusa nitentes (I 228); e Beatrice, gli occhi lucenti lacrimando volse, con che spronò in un baleno la volontà di Virg. Chi non sa, infatti, qual sia la potenza di due femminei occhi stellanti umidi di lacrime! Ed è il sorriso velato di lagrime con che Andromaca ripiglia fra le braccia il figlioletto, è quel sorriso, appunto, che turba e commuove l’eroe di Troia (Il. VI 484).
 271. 337. θελκτρήρια: cfr. θέλγειν, dilettare. — οἶδας = οἶσθα: da ripristinare il dig.
 272. 338. τά, rel. — κλείουσιν: concelebrant.
 273. 343. κεφαλήν: cfr. nello stesso senso, il threnus di Orazio gemente per la morte di Quintilio, desiderio.... tam cari capitis. (C. I 24).
 274. 344. ἀνδρός, in dip. da κεφαλήν. — Ἑλλάδα, la Grecia sett., e così Ἄργος, il Peloponneso, non la città; ma il verso pare interpolato.
 275. 346. φθονέεις, invides, «vuoi impedire»: il verbo è rar. costruito con prop. infinitiva. — ἐρίηρον: fedele; altri, divino, s’intende nell’arte sua, «che sa bene accordare con la voce la cetra».
 276. 347. ὅππῃ, per quella via. — νόος: l’ispirazione.
 277. 348. αἴτιοι: che colpa hanno gli uomini di ciò che accade nel mondo? di tutto son cagione gli dei, anzi Zeus! La stessa concezione è, nel Cristianesimo, portata alle ultime conseguenze dal Tolstoi (Guerra e pace) annullando quasi il libero arbitrio. Anche Plauto (Captivi, 32): «Enimvero Di nos, quasi pilas, homines habent».
 278. 349. ἀλφηστῇσιν: da ἄλφιτον farina e ἔδω? forse da ἀλφαίνω, affaticarsi, in contrapposizione alla vita serena degli dèi che, dice Hor. (S. I 5, 101) didici securum agere aevum, però secondo la dottrina di Epicuro celebrata da Lucrezio.
 279. 350. οἶτον (rad. οἰ; cfr. ft. di φέρω, e lt. fors) = trista sorte.
 280. 351. τήν: rel. prolettico.
 281. 352. ἀμφιπέληται: «che giunga d’ogni parte all’orecchio degli ascoltatori»; e si sa che la canzone di moda, è ripetuta e ascoltata più volentieri, fino.... a rompere le scatole.
 282. 356-59. Questi versi, che - sebben duri - non stonano su la bocca di Ettore nella divina ὁμιλία di Il. VI (là, infatti, sono quasi una risposta alla pretesa dell’amante e trepidante Andromaca di dargli consigli strategici), qui sono peggio che una stonatura, una infelicissima interpolazione.
 283. 358. μῦθος: il canto guerresco.
 284. 359. τοῦ, cuius. — οἴκῳ: da ripristinare il dig.
 285. 360. θαμβήσασα: stupì, ma obbedì, riconoscendo che in fondo il figlio non aveva torto. — βεβήκειν: il ppf. è efficacissimo a indicare la pronta obbedienza di Pen. Ricorda il tempus erat di Hor., alla notizia della morte di Cleopatra, che lo riempie di patriottica esultanza: nunc est bibendum!...
 286. 363. ὄφρα, finchè.
 287. 364. ἐπὶ βλεφάροισι: pensa a βλέπω, a blefarite.
 288. 365. ὁμάδησαν, aor. ingressivo: presero a schiamazzare. L’ὅμαδος schiamazzante dei Proci fa un bel contrasto col dolce sonno che acquieta la dolente Penelope pensosa del marito. Come riecheggia per tutta la casa il clamore sguaiato di quegli avvinazzati, che pare si arresti alle soglie del θάλαμος di lei, un’oasi di silenzio!
 289. 366. ἠρήσαντο (ἀράομαι)...: questo chiedevano, gli sciagurati, senza alcun riguardo pel figlio presente!
 290. 368. ὑπέρβιον, da non tollerarsi: ben è virile linguaggio. E come accorto, il pretesto dell’invito alla calma! con quel baccano (βοητὺς), non si poteva gustare il canto di Femio....
 291. 372. ἠῶθεν, cioè all’aurora del dì seguente.
 292. 373. ἵνα.... ἀπηλεγέως ἀποείπω: si proponeva di parlar forte e chiaro, il giovane divenuto animoso per opera di Athena. Naturalmente i versi che seguono, fino al 380, sono una inutile e inverosimile anticipazione di ciò che Tel. dirà nel l. seg. (139-145), donde sono stati qui trasferiti.
 293. 375. ὑμά: ὑμέτερα. — ἀμειβόμενοι: scambiandovi inviti nelle vostre case. — οἴκους: da ripristinare il dig.
 294. 376. λωίτερον: λῷον.
 295. 378. κείρετ(ε): da tosare, passò a significare divorare, distruggere. — ἐπιβώσομαι (ἐπιβοήσομαι), f. ionico — chiamerò in aiuto, ma nel verbo c’è il grido dell’innocente che chiede vendetta.
 296. 379. παλίντιτα: cfr. πάλιν e τίω ripagare, punire, quindi «compensare degnamente».
 297. 380. ἔντοσθεν: dentro questa casa.
 298. 381. ὀδὰξ.... φύντες (cfr. δάκ-νω): mordendosi le labbra; ma com’è più viva la frase nel testo!
 299. 382. T. ἐθαύμαζον, costrutto normale; cfr. Virg. pars stupet donum....
 300. 383. Ἀντίνοος: cadrà per primo nella μνηστηροφονία, figura caratteristica che si stacca dalla massa incolore dei proci, egli, l’Oppositore, che pur era figlio, come degenere!, del docile Εὐπείθης.
 301. 384. ἦ, avv.
 302. 385. ὑψαγόρης è chi parla altezzoso.
 303. 386. μή.... ποίήσειεν: la minaccia è tutt’altro che oscura. — ἀμφιάλῳ = ἀμφιρύτῃ.
 304. 387. γενεῇ, per diritto di nascita. — πατρώιον: ereditario.
 305. 389. v. ripetuto (158).
 306. 390. ἀρέσθαι (ἄρνυμαι): cercar d’ottenere, onde il gen. ass. va inteso in senso concess.
 307. 391. ἦ φῂς.... Nota la finissima ironia: è veramente ormai un uomo, il fanciullo di pur mo’, e sa leggere negli animi, e ha inteso bene tutto il valore del malo augurio di Ant., che, infatti, aspirava a farsi signore d’Itaca (XXII 49 seg.). Nè già questo aveva detto Ant., che il regno sia κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι; ma a bella posta Tel., che aveva capito, finge di equivocare, tutto al contrario del dott. Azzeccagarbugli.
 308. 393. ἀφνειός, da ἀφενός, = piena di ogni grazia di Dio, come la pienissima villa di Cocceio ( Hor. S. I 5, 50). — πέλεται τιμηέστερος αὐτός = e ne è più onorato egli stesso: vantaggi, dunque, materiali e morali.
 309. 394. βασιλῆες: principi non re.
 310. 396. τόδε, dittico: par di vedere il gesto della mano di Tel. accennante al paese circostante.
 311. 397-98. αὐτὰρ ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ: il dominio politico, be’, poteva non essergli riconosciuto da nobili e popolo; ma della casa sua ben egli si sentiva il padrone! — ληίσσατο (ληίζω: λεία, preda) μοί (dat, di vant.) = conquistò predando.
 312. 399. Εὐρύμαχος, il pugnace, figlio di Polibo «il ricco di molti buoi», pare migliore e più mite di Antinoo, ma non è.
 313. 400. γούνασι = γόνασι.
 314. 401. τις, unisci con Ἀχαιῶν.
 315. 402. ἔχοις.... ἀνάσσοις, ottativi con valore d’imperativi; Tel. al v. 117 aveva espresso il desiderio del ritorno del padre a riprendere il dominio di casa sua, ed Eurimaco gli dice: «abbiti pure i tuoi beni....». — οἷσιν per σοῖσιν possessivo di 2a pers.
 316. 403. ἔλθοι: qui l’ott. è soltanto desiderativo, esprime l’augurio di Eurim.
 317. 404. ἀπορραίσει, con doppio acc., dell’ogg. e di rel.
 318. 405. φέριστε: dopo l’augurio, questo voc. esprime bene l’intenzione d’ingraziarsi Tel.
 319. 408. πατρὸς ἐρχομένοιο: patris redeuntis.
 320. 409. χρεῖος, un qualche suo affare, ἐελδόμενος, bramando di sbrigare: rad. ἐλ da ϝελ, vel-le.
 321. 410. ἄφαρ, repente. Da quel che dice qui Eurim. par lecito inferire che i Proci non s’erano accorti della partenza del falso Mente; probabilmente Tel. aveva accompagnato la dea fin su la soglia, ed ella s’era dileguata fuori della casa. — οὐδ᾽ ὑπέμεινε γνώμεναι (γνῶναι, sott. ἡμᾶς): «e non aspettò neppur tanto da farsi conoscere».
 322. 411. ἐῴκα: da ripristinare il dig.; rad. (ϝικ, lt. vi-deor. — εἰς ὦπα — intuenti, «a guardarlo in viso».
 323. 420. φρεσὶ.... θεὸν ἔγνω. Tel. parla con un po’ di politica, e finge di non più sperare nel ritorno del padre e di non voler più credere a indovini, come fa la madre; ma più che una speranza ha egli nel cuore, adesso che sa chi era che lo aveva rassicurato su la sorte d’Ul.; egli ne è certo, ora, ma non lo svela; che i Proci, chi sa mai, non gli abbiano a giocare qualche brutto tiro! E com’è bella, di scorcio, la figura dell’amante fedele Pen. che si fa venire in casa, interroga ogni indovino!
 324. 422. ἐπὶ.... ἐλθεῖν: tmesi.
 325. 424. κακκείοντες = κατακείοντες; κατακείω, aver voglia di dormire.
 326. 425. ὅθι, gen. part. che regge αὐλῆς, che può essere anche gen. di luogo.
 327. 426. δέδμητο (δέμω): era costruito (il bellissimo talamo, la sua stanza da letto). — περισκέπτῳ ἐνί χώρῳ) in luogo recinto (o visibile) da ogni parte.
 328. 427. ἔνθα, da ricollegarsi con ὅθι: ubi.... illuc.
 329. 429. Εὐρυκλέεια (la famosa) figlia di Ope (= lo sguardo, il volto), nipote di Pisenore (πείθω e ἀνήρ: il persuasore).
 330. 431. πρωθήβην, da πρώτος e ἥβη = «nel primo fior di giovinezza». — ἐεικοσάβοια: prezzo straordinario; nell’Il. XXIII 700 segg., il Pelide assegna per premio del vinto nella terza gara per le funebri onoranze di Patroclo, una schiava che era costata τεσσαράβοιον. La moneta, come merce di scambio, compare assai più tardi.
 331. 432. ἴσα, acc. pl. n. avverbiale, col dat. — τίεν, coluit.
 332. 433. ἔμικτο (μίγυνμι), sott. ἀυτῇ. — χόλον, qui la gelosia.
 333. 435. φιλέεσκε, ogg. ἑ, Tel. — τυτθὸν: è noto l’affetto delle ancelle per i padroncini che hanno tirato su da piccoli; ricorda la vecchia che accompagna in camera la povera Gertrude, e il suo affetto pel principino di cui era stata governante e «che aveva ricevuto appena uscito dalle fasce e tirato su fino all’adolescenza, e nel quale aveva riposto tutte le sue compiacenze, le sue speranze, la sua gloria». P.S.X).
 334. 436. ὤιξεν (οἴγνυμι), sogg. Telemaco.
 335. 438. τόν, il chitone. — πυκιμηδέος (μήδομαι) al κεδνὰ ἰδυῖα = fedele.
 336. 439. πτύξασα καὶ ἀσκήσασα: endiadi = piegata con cura; ma può anche esprimere due azioni successive, piegò e spianò.
 337. 440. πασσάλῳ = caviglia, chiodo: rad. παγ, πήγννμι. — ἀγκρεμάσασα, da ἀνακρεμάνννμι. — τρητοῖσι: il letto era traforato per farvi passare le cinghie che reggevano i cuscini e le coltri.
 338. 441. ἐπέρυσσε, si tirò dietro; κορώνῃ.... ἀργυρέῃ con la maniglia d’argento.
 339. 442. κληῖδα, il catenaccio. — ἐτάνυσσεν, tirò dal di fuori. — ἱμάντι, con la striscia di cuoio.
 340. 443. ἀώτῳ, qui vello, lett. biocco di lana.
 341. 444. πέφραδ᾽(ε): φράζω.